دستورالعمل توسعه سنواتی هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش و کشاورزی سال تحصیلی 1403 – 1402

دسته‌بندی نشده

بسمه تعالی
دستورالعمل توسعه سنواتی هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش و کشاورزی سال تحصیلی 1403 – 1402
کلیات :
یکی از شاخص های مهم در جوامع دستیابی به میزان اشتغال مولد و تأثیر آن بر اقتصاد کشورهاست ، توسعه آموزش
های فنی حرفه ای و کاردانش در این راستا می تواند جزو موثرترین راه های افزایش بهره وری، افزایش درآمد سرانه
خانواده ها از طریق کسب مهارت، ایجاد و راه اندازی مشاغل یا اشتغال در کارگاه ها و کارخانجات و همچنین توسعه
کارآفرینی باشد.
از جمله ضرورت های توسعه می توان به اسناد فرادستی موجود اعم از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند
چشم انداز 20 ساله کشور و سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی ( اشاره نمود .
به همین منظور اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران انتظار دارد . ادارات و مناطق تابعه با تشکیل
کمیته ویژه نسبت به تحقق اهداف تعریف شده اقدام لازم را به عمل آورده و سهم به سزایی در افزایش میزان پوشش
تحصیلی دانش آموزان و گرایش به سمت رشته های فنی و مهارتی داشته باشند .
اعضای کمیته توسعه آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش مناطق :
 رئیس اداره / مدیر منطقه
 معاونین اداره /منطقه
 کارشناس مسئولان فنی حرفه ای و کاردانش، دوره دوم متوسطه نظری، مشارکتهای مردمی
 گروه های آموزشی دوره دوم متوسطه
 کارشناسی ارزیابی و عملکرد
 کارشناس مشاوره
 کارشناس حراست
انتظارات :
1 – تشکیل کمیته توسعه آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش در سطح منطقه تا تاریخ 26 / 11 / 1401 و
ارسال صورت جلسات و مصوبات آن
2 – تحقق سهم تعیین شده هنرجویان پایه دهم فنی حرفه ای و کاردانش از کل دانش آموزان متوسطه
نظری بر اساس مفاد تفاهم نامه توسعه متوازن
3 – تحقق سهم تعیین شده هنرجویان پایه دهم فنی حرفه ای و کاردانش از مجموع دانش آموزان پایه نهم
دوره ی اول متوسطه .
4 – قبل از درخواست رشته های ستادی تمام جوانب از نظر فضا، امکانات، نیروی انسانی متخصص، استقبال
هنرجویان و آینده شغلی در نظر گرفته شود و تا اخذ مجوز ستادی هیچگونه ایجاد حق برای ثبت نام
هنرجویان صورت نگیرد .) با توجه به تجربیات سالهای قبل (
5 – برنامه ریزی جهت جذب درصدی از هنرجویان براساس ظرفیت های موجود در مدارس غیردولتی فنی و
حرفه ای و کاردانش
6 – بازنگری در ساختار شاخه و رشته های فنی حرفه ای و کاردانش، تجمیع و همپوشانی رشته های مشابه
در دو شاخه در چند محل محدود در جهت ایجاد بهره وری در جذب، تربیت، ساماندهی و نگهداشت
منابع انسانی، تأمین فضا و تجهیزات، افزایش قدرت نظارت، بهبود فرآیند هدایت تحصیلی و افزایش
رضایت اولیاء و دانش آموزان، پرهیز از ایجاد تمایزات نابجا و مخرب بین دانش آموزان که مبنای علمی و
عملی ندارد. برای این منظور پیشنهاد می شود از کد رشته های جدول ضمیمه براساس نیاز استان از
جمله شهرک های صنعتی جمع آوری شده است، استفاده گردد.
شیوه اجرایی:
 بررسی و برنامه ریزی در رشته های متوقف شده در سال تحصیلی جاری و سنوات قبل که
دارای تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز هستند و راه اندازی مجدد و یا انتقال تجهیزات طبق
ضوابط
 برنامه ریزی در رشته هایی که در سال تحصیلی گذشته حد نصاب را به دست نیاورده و فعال
سازی مجدد آنها با برنامه ریزی لازم برای جذب دانش آموز براساس مفاد مندرج در چارچوب
برنامه توسعه سنواتی و سازماندهی عوامل آموزشی وزارت متبوع در سال تحصیلی 1403 –
1402 و با تأکید بر حفظ رشته های خاص در استان .
تذکر مهم : تراکم دانش آموزان در کارگاهها ی هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش بر
اساس مفاد مندرج در چارچوب برنامه توسعه سنواتی و سازماندهی عوامل آموزشی اداره کل
در سال تحصیلی 1403 – 1402 می باشد.
 ایجاد هنرستان های جدید در مناطق فاقد واحد آموزشی در شاخه فنی حرفه ای و کاردانش و
کشاورزی .
 استفاده از ظرفیت مشارکت های مردمی در تأسیس هنرستان های غیردولتی و رعایت تمام
ضوابط موجود در توسعه رشته ها در این هنرستان ها
 راه اندازی رشته های جدید یا ادامه فعالیت رشته ها در شاخه فنی حرفه ای و کاردانش برابر
مصوبات شورای عالی و دستورالعمل های صادره از وزارت متبوع.
 در صورت امکان سنجی و وجود ظرفیت منطقه ای برای ایجاد هنرستان های جوار ) شهرک
های صنعتی یا جوار روستا ( صدور مجوز نهایی منوط به تأیید دفتر وزارتی خواهد بود.
الزامات توسعه رشته در هنرستان های غیردولتی
1 – مجوز فعالیت و ایجاد رشته برای هنرستان های غیردولتی )روزانه، بزرگسال( منوط به
اخذ تأییدیه شورای نظارت منطقه با توجه به ظرفیت نوسازی و آمایش رشته ای منطقه می
باشد که ارائه تصویر اسکن شده رأی شورای نظارت منطقه مورد تأکید می باشد.
2 – مبنای صدور مجوز های رشته ای مدارس فنی حرفه ای و کاردانش، ظرفیت و نوسازی
است، صدور و پیگیری کلیه فرآیند های مربوطه به مناطق واگذار می گردد.
3 – در راستای حمایت از مدارس فنی حرفه ای و کاردانش و کمک به جذب حداکثری، مناطق
ترتیبی اتخاذ گردد تا هنگام ثبت نام و پیگیری هدایت تحصیلی دانش آموزان، هنرستان
های فنی حرفه ای و کاردانش غیردولتی نیز همانند هنرستان های فنی حرفه ای و
کاردانش دولتی مورد توجه قرار گیرد.
4 – تأیید رشته ها/ توقف / ایجاد / تمدید مجوز هنرستان های غیردولتی منوط به تایید نمون
برگ 2 و 4 می باشد.
نکات مهم در تکمیل نمون برگ های توسعه :
 نمون برگ شماره 1 مختص درخواست کد جدید هنرستانی می باشد.
 نمون برگ شماره 2 توسط تمامی هنرستان ها اعم از دولتی و غیردولتی تکمیل گردد.
 نمون برگ شماره 3 مختص فعال سازی و یا استمرار نوبت دوم ) شیفت عصر (
هنرستان های دولتی است .
 نمون برگ شماره 4 مختص هنرستان های غیردولتی است.
 نمون برگ شماره 5 مختص هنرستان های جوار است.
 نمون برگ شماره 6 جهت جذب هنرجویان شاخه کاردانش در قالب آموزش به صورت
برون سپاری است . شناسایی و امکان سنجی استفاده از توان سایر دستگاه ها،
موسسات، آموزشگاههای آزاد، کارخانجات و…. در بخش آموزش های مهارتی در قالب
قراردادهای برون سپاری پس از اخذ مجوز از اداره کل خواهد بود .
 دقت در ثبت کد رشته های انتخابی در نمون برگ ها مورد تأکید می باشد.
 درخواست رشته های ستادی صرفأ تا تاریخ 10 / 12 / 1401 مجاز می باشد و هرگونه
درخواست پس از موعد مقرر موکول به سال تحصیلی 1404 – 1403 خواهد شد.
 اگر منطقه ای تمایل به ایجاد هنرستان های وابسته دارد می بایست تفاهم نامه با
سازمان یا وزارت مربوطه را همراه با درخواست رشته های آن از طریق اتوماسیون
ارسال نماید.
 نمون برگ های تکمیل شده صرفأ با مهر و امضا مدیریت منطقه مورد بررسی قرار
خواهد گرفت .

جدول ضمیمه  رشته های پیشنهادی
ردیف رشته های پیشنهادی براساس آمایش استان در هنرستانها نوع مجوز
1 استانی 35 صنایع چوب و مبلمان استانی
2 استانی 36 صنایع دستی – فرش استانی
3 استانی 37 صنایع غذایی استانی
4 استانی 38 صنایع فلزي استانی
5 استانی 39 طراحی بسته بندي استانی
6 استانی 40 طراحی طلا و جواهر استانی
7 ستادی 41 طراحی و دوخت استانی
8 استانی 42 عیب یابی و مونتاز سیستم های رایانه ای ستادی
9 استانی 43 فتوگرافيك استانی
10 استانی 44 فرزکاری CNC استانی
11 استانی 45 قلم زنی روی فلز استانی
12 استانی 46 كاشي سازي هفت رنگ استانی
13 استانی 47 کابینت سازی چوبی استانی
14 ستادی 48 کشت بدون خاک ( هیدروپونیک) محصولات کشاورزی ستادی
15 استانی 49 کشت گیاهان دارویی و زعفران استانی
16 استانی 50 گرافيك رايانه اي (314) استانی
17 استانی 51 ماشين ابزار استانی
18 استانی 52 ماشين هاي کشاورزي استانی
19 استانی 53 ماشین های الکتریکی استانی
20 استانی 54 متالورژي استانی
21 استانی 55 مددیاری افراد با نیازهای ویژه ستادی
22 ستادی 56 مددیاری سالمندان ستادی
23 استانی 57 مديريت آشيزي و قنادي استانی
24 ستادی 58 مديريت و برنامه ریزی امور خانواده استانی
25 استانی 59 معماری داخلی (021210) ستادی
26 استانی 60 مکاترونيك ستادی
27 استانی 61 مکانیک تراکتور استانی
28 ستادی 62 مکانیک خودرو استانی
29 ستادی 63 منبت کاری استانی
30 ستادی 64 نان، شیرینی و شکلات ستادی
31 ستادی 65 نصب و سرویس آسانسور استانی
32 استانی 66 نگارگری استانی
33 استانی 67 هنر آیینه کاری استانی
34 استانی 68 هنر معرق کاری استانی
Print Friendly, PDF & Email
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌بندی نشده
برش یونولیت و فوم بدون محدودیت

برش یونولیت و فوم بدون محدودیت در ضخامت و ارتفاع پذیرفته میشود قبول سفارش (حتی در روز های تعطیل بصورت ۲۴ ساعته) قبول بسته بندی محصولات و لوازم صنعتی و فوم داخل جعبه برش بوسیله دستگاه cnc سه  محور

Print Friendly, PDF & Email
دستورالعمل
دسته‌بندی نشده
فرایند نام نویسی و انتخاب رشته کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

فرایند نام نویسی و انتخاب رشته کنکور کاردانی فنی و حرفه ای پیوسته و ناپیوسته فنی و حرفه ای برای رشته های با آزمون و بدون آزمون، هر ساله به صورت هم زمان و از طریق سایت سازمان سنجش انجام می گردد. فارغ التحصیلان واجد شرایط ثبت نام و شرکت در …

Print Friendly, PDF & Email
دسته‌بندی نشده
اخذ معافيت تحصيلي(مدارس پسرانه)

شرایط معافیت تحصیلی دانش آموزان * همان طور که قبلا اشاره شد یکی از شروط لازم جهت معافیت تحصیلی این است که دانش آموز به صورت پیوسته و بدون وقفه مشغول تحصیل باشد. * اگر دانش آموز قبل از ۱۸ سالگی فارغ التحصیل شود باید حداکثر شش ماه پس از …

Print Friendly, PDF & Email