آيين نامه امتحانات دوره هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي ويژه مناطق مجري طرح آزمايشي امتحانات دو نوبتي

اطلاعیه ها
آيين نامه امتحانات دوره هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي ويژه مناطق مجري طرح آزمايشي امتحانات دو نوبتي – مصوب 1377/11/20 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

آيين نامه امتحانات دوره هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي ويژه مناطق مجري طرح آزمايشي امتحانات دو نوبتي
مصوب 1377,11,20با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول – هدف:
در آموزش ابتدايي وراهنمايي تحصيلي، ارزشيابي از فعاليت هاي آموزشي و پرورشي از وظايف معلمان است كه به منظور كارآيي و اثر بخشي مدارس و مشاركت فعال دانش آموزان در فرآيند ياد دهي و يادگيري جهت نيل به هدفهاي زير انجام مي پذيرد.

1-ارزيابي مستمر پيشرفت تحصيلي و تربيتي دانش آموزان.

2- آگاه ساختن دانش آموزان از ميزان پيشرفت تحصيلي و تربيتي خود و نيز مطلع ساختن اولياي آنان از وضعيت تحصيلي فرزندانشان.

3- پرورش استعدادها و پرورش روحيه تلاش، ابتكار و رقابتهاي سالم در دانش آموزان.

4- حصول اطمينان از تحقق شرايط لازم به منظور ارتقاي دانش آموزان به پايه تحصيلي بالاتر.

5- بدست آوردن قسمتي از اطلاعات مورد نياز براي رزشيابي از كيفيت و محتواي برنامه هاي آموزشي، روشها و وسايل تدريس و كار مدارس.

6- تشخيص استعدادهاي و علائق دانش آموزان به منظور راهنمايي آنان در فعاليتهاي آينده.

فصل دوم – كليات:

ماده 1- امتحانات دوره هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي در دو نوبت برگزار مي شود، امتحانات نوبت اول لغايت دهم بهمن ماه و امتحانات نوبت دوم لغايت خرداد ماه هر سال برگزار خواهد شد. در ايام امتحانات نوبت اول كلاسهاي درس داير خواهد بود. درامتحانات نوبت دوم داير بودن كلاسهاي درس الزامي نيست.

تبصره 1- امتحان پاياني نوبت اول از مطالب تدريس شده همان نوبت و امتحان پاياني نوبت دوم از تمام محتواي كتاب درسي به عمل مي آيد.

تبصره 2- نمره امتحان هر درس در نوبت اول با احتساب ضريب يك و در نوبت دوم با احتساب ضريب 2 در كارنامه درج مي گردد.

ماده 2- نمره امتحان هر درس در هر نوبت ميانگين نمره امتحان پاياني و نمره ارزشيابي مستمر همان نوبت خواهد بود كه بر مبناي 20مشخص مي شود.

تبصره 1- نمره ارزشيابي مستمر با توجه به ميزان مشاركت دانش آموز در فعاليتهاي يادگيري از طريق بررسي تكاليف درسي، انجام پرسشهاي تدريجي، بررسي فعاليت هاي مرتبط با درس خارج از كلاس و نظاير آن تعيين مي شود. نمره اين ارزشيابي ها در دفتر كلاس و دفتر خصوصي معلم ثبت و ميانگين آنها به عنوان نمره ارزشيابي مستمر حداكثر ده روز قبل از برگزاري امتحانات هر نوبت تحويل دفتر مدرسه مي گردد. حداقل 5 نمره از نمره ارزشيابي مستمر به فعاليت هاي خارج از كلاس اختصاص مي يابد.

تبصره 2- نمره امتحاني نوبت شهريور ماه صرفا بر مبناي امتحان پاياني خواهد بود و نمره ارزشيابي مستمر دخالت نخواهد داشت.

تبصره 3- در امتحان نهايي پايه سوم راهنمايي تحصيلي به شرطي نمره ارزشيابي مستمر نوبت دوم موثر خواهد بود كه نمره امتحان پاياني كمتر از هفت نباشد.

تبصره 4- معلمان بايد نمره هاي ثبت شده در دفتر خصوصي را در صورت مرخصي يا انتقال از طريق مدرسه به معلم جديد تحويل دهند.

تبصره 5- مدير مدرسه موظف است در طول هر نوبت حداقل يك بار( حدود يك ماه قبل از امتحانات) دانش آموز و ولي وي را از نتايج ارزشيابي مستمر هر درس مطلع نمايد.

ماده 3- نمره امتحان دانش آموزان در هر درس در نوبت هاي اول و دوم توسط معلم براساس نمره ارزشيابي مستمر و نمره امتحان پاياني تعيين مي شود اين نمره بوسيله معلم در ليست نمره ها ثبت و امضاء مي شود وحداكثر 10 روز بعد از خاتمه امتحانات هر نوبت تسليم دفتر مدرسه مي گردد.

ماده 4- نمره هاي امتحاني نوبت هاي اول، دوم و تجديدي و نمره انضباط حداكثر يك ماه پس از خاتمه امتحانات هر نوبت در دفتر امتحانات پلمپ شدة مدرسه و كارنامه تحصيلي دانش آموزان در ستونهاي جدا گانه و بدون خدشه و قلم خوردگي با جوهر مشكي و با دقت ثبت مي شود.

تبصره 1- نام و نام خانوادگي مدير مدرسه و مسوول ثبت نمرات در ذيل كارنامه دانش آموزان و دفتر امتحانات درج و حداكثر يك ماه پس از اعلام نتيجه قطعي امتحانات هر دانش آموز به امضاي مدير و مسوول ثبت نمرات مي رسد و با مهر مدرسه مهر مي گردد.

تبصره 2- نمونة دفتر امتحانات و كارنامة تحصيلي دانش آموزان توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و پس از تاييد كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش به مناطق آموزشي كشور ابلاغ مي شود.

ماده 5- دفتر امتحانات مدرسه بايد حداكثر دو ماه پس از سال تحصيلي توسط فردي كه از سوي اداره آموزش و پرورش مامور مي شود بررسي، مسدود، مهر و امضاء گردد.

ماده 6- چنانچه معلم مربوط ظرف يك هفته پس از انجام هر امتحانف به هر علتي اوراق امتحاني را تصحيح نكند، مدير مدرسه ضمن گزارش موضوع به ادارة متبوع بايد به تشخيص خود اوراق امتحاني را جهت تصحيح در اختيار يكي از معلمان واجد شرايط قرار دهد.

ماده 7- در هر مدرسه اوراق امتحانات داخلي خرداد و شهريور ماه به مدت يك سال واوراق امتحانات نهايي به مدت 3 سال در آموزش و پرورش محل نگهداري و سپس برابر مقررات و با كسب مجوز از اداره كل آموزش و پرورش امحاء مي گردد، ولي دفاتر امتحاني وليست اصلي نمره ها جزو مدارك تحصيلي محسوب مي شود و لازم است به طور دائم نگهداري شود. در ضمن كارنامه تحصيلي دانش آموز نيز تا مدتي كه برابر مقررات تحويل ولي وي نشده است بايد در مدرسه حفظ گردد.

ماده 8- در هر نوبت به هر دانش آموز براساس رفتار، اخلاق، رعايت موازين اسلامي، رعايت اصول بهداشت و نظافت شخصي، كيفيت حضور وغياب و رعايت مقررات مدرسه يك نمره انضباط داده مي شود. نمره انضباط در محاسبة معدل امتحانات منظور نمي شود ولي در كارنامه تحصيلي و دفتر امتحانات درج مي گردد.
معدل نمره هاي انضباط نوبت اول ودوم پايه سوم راهنمايي تحصيلي به صورت يك نمره مستقل در گواهينامه پايان تحصيلات دورة سه ساله راهنمايي تحصيلي ثبت مي شود.

تبصره 1- نمره انضباط دانش آموز در هر نوبت امتحاني بدين طريق بدست مي آيد كه كليه معلمان همزمان با نمرات امتحاني پايان هر نوبت يك نمره انضباط براي هر يك از دانش آموزان كلاس خود به دفتر مدرسه تسليم مي نمايند. دفتر مدرسه معدل اين نمره ها را به عنوان نمره انضباط معلمان در نظر مي گيرد. ضمنا مدير و معاونان مدرسه نيز به طور مشترك يك نمره انضباط براي هر دانش آموز به دفتر مدرسه تسليم مي كنند. ميانگين دو نمره مذكور، نمره انضباط دانش آموز در هر نوبت خواهد بود.

تبصره 2- براي دانش آموزاني كه از جهش تحصيلي استفاده مي كنند نمره انضباط منظور نمي گردد.

ماده 9-براي دارندگان نقص عضو موثر در امتحانات كتبي، شفاهي و عملي مدير مدرسه يا رئيس هيات ممتحنه حوزة اجرا با اطلاع اداره آموزش و پرورش متبوع، تسيهلاتي متناسب با نقص عضو فراهم مي نمايد و در صورت لزوم از امتحان دروس عملي كه از نظر جسمي قادر به انجام آن نمي باشند معاف مي شوند. در چنين صورتي اگر درس يا دروس مذكور دو نوع امتحان داشته باشد (شفاهي- عملي) براي امتحان غير عملي نمرة 20 منظور مي شود و اگر امتحان درس صرفا عملي باشد نمره اي منظور نخواهد شد، در اين حالت صورت جلسه اي به امضاي مدير و دو نفر از معلمان در امتحانات داخلي و يا رئيس هيات ممتحنه و دو نفر از اعضاي آن هيات در امتحانات نهايي تنظيم مي شود.تسهيلات انجام شده مستند به اين ماده را توضيح مي دهند و موضوع بايد در ستون ملاحظات دفتر امتحانات و كارنامة تحصيلي اين قبيل دانش آموزان درج شود.

تبصره 1- مدير مدرسه موظف است دانش آموزان شركت كننده در امتحان نهايي مشمول اين ماده را كتبا به رئيس هيات ممتحنه معرفي نمايد.

تبصره 2- چنانچه دانش آموزي در زمان برگزاري امتحانات و يا قبل از آن دچار سانحه اي شود به نحوي كه قادر به نوشتن نباشد، مي تواند از منشي مناسبي كه از طرف مدير مدرسه در امتحانات داخلي و رئيس هيات ممتحنه در امتحانات نهايي تعيين مي شود استفاده نمايد.

ماده 10- امتحان تعليمات ديني دانش آموزان اقليت هاي ديني مذكور در قانون اساسي برابر دستور العملهاي خاص وزارت آموزش و پرورش انجام و نمره آن در دفاتر امتحاني و كارنامه آنان قيد مي شود. اين دسته از دانش آموزان در صورت تمايل مي توانند به جاي شركت در امتحان تعليمات ديني خاص دانش آموزان اقليتها، در امتحانات تعليمات ديني اسلامي شركت نمايند.

ماده 11- افرادي كه به عللي مانند عدم دسترسي به مدرسه، بيماري موثر به تشيخص بهداري آموزشگاهها و يا اقامت در خارج از كشور نتوانسته اند به موقع وارد مدرسه شوند و يا وقفه اي در ادامه تحصيلات آنان ايجاد شده باشد با رعايت شرايط سني لازم طبق آئين نامه اجرايي مي توانند با شركت در امتحان ورودي وارد مدرسه شوند اين افراد، چنانچه ساكن كشور باشند بايد حداكثر تا پانزدهم دي ماه در امتحانات ورودي شركت و مدرك قبولي خود را دريافت كنند تا بتوانند در امتحانات نوبت اول شركت نمايند. چنانچه اين قبيل افراد نتوانند در امتحانات نوبت اول شركت نمايند، نمره هاي امتحانات نوبت دوم آنان بدون ضريب به جاي نمره هاي نوبت اول نيز منظور خواهد شد. ين مهلت براي ساكنان خارج از كشور تا پانزدهم اردبيهشت ماه خواهد بود به طوري كه دانش آموزان بتوانند در امتحانات نوبت دوم كلاس مربوط شركت نمايند و در غير اين صورت بايد به همراه ساير دانش آموزان در امتحانات خرداد يا شهريور ماه شركت كنند.

تبصره 1- مشمولين اين ماده بايد به اداره آموزش و پرورش مراجعه كنند تا جهت امتحان به يكي مدارسي كه از قبل بدين منظور اختصاص يافته معرفي شوند. ثبت نام آنان پس از اعلام نتيجه از طرف مدرسه مذكور با معرفي اداره آموزش و پرورش در يكي از مدارس انجام خواهد شد.

تبصره 2- امتحان ورودي طبق مفاد اين آيين نامه به صورت يك نوبتي و بدون تجديدي است و مواد امتحاني آن عينا مواد امتحاني داوطلبان آزاد خواهد بود شركت كنندگان درامتحان ورودي به شرطي قبول شناخته مي شوند كه با رعايت مفاد ماده 18، نمرة امتحاني آنان در ساير دروس كمتر از 10 نباشد و در صورت مردودي با تمايل داوطلب، مدرسه مي تواند از وي در پاية پايين تر امتحان بعمل آورد.

تبصره 3- نمرات امتحان ورودي قبول شدگان در ستون شهريور ماه دفتر امتحانات و كارنامه تحصيلي آنان ثبت مي شود. شماره معرفي نامه با اشاره به ماده 112 اين آيين نامه در ستون ملاحظات درج و پس از امضاي مدير با مهر مدرسه، مهر مي شود.

تبصره 4- متقاضيان شركت در امتحانات پايه هاي پنجم ابتدايي و سوم راهنمايي بايد به همراه داوطلبان آزاد يا دانش آموزان در امتحانات مربوط شركت نمايند.

تبصره 5- امتحان ورودي براساس اين ماده صرفا به منظور تعيين پايه تحصيلي دانش آموز جهت ورود به مدرسه و ادامه تحصيل مي باشد وارزش ديگري ندارد.

فصل سوم – نحوه برگزاري امتحانات پاياني:

ماده 12- امتحانات پايه هاي اول تا چهارم ابتدايي داخلي و توسط مدارس برگزار مي شود و امتحانات نوبت دوم و تجديدي پايه پنجم ابتدايي به صورت هماهنگ با سوالات واحد و برنامه معين (به صورت همزمان) كه توسط اداره آموزش و پرورش منطقه يا ناحيه مربوط طرح وتهيه خواهد شد در مدرسه برگزار مي شود و اوراق امتحاني به وسيله معلمان همان مدرسه (يك نفر مصحح ويك نفر تجديد نظر كننده) به انتخاب مدير در همان مدرسه تصحيح مي گردد.

تبصره 1- در مدارس چند پايه ابتدايي تصحيح و تجديد نظر اوراق امتحاني دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي توسط يك معلم صورت مي پذيرد و براي رسيدگي به اعتراض دانش آموزان نيز از وجود معلم راهنما استفاده مي گردد.

تبصره 2- تصحيح اوراق امتحاني سواد آموزان و دانش آموزان لازم التعليم پايه پنجم ابتدايي نهضت سواد آموزي توسط آموزشيار كلاس مربوط و تجديد نظر اوراق توسط راهنمايان تعليماتي صورت مي پذيرد.

تبصره 3- انجام امور مربوط به برگزاري امتحانات و همچنين طرح سوال پايه پنجم ابتدايي به عهده آموزش ابتدايي مناطق خواهد بود.

ماده 13- امتحانات پايه هاي اول و دوم راهنمايي داخلي است و توسط مدرسه برگزار مي شود و امتحانات نوبت دوم و تجديدي پايه سوم راهنمايي تحصيلي نهايي است وسوالات آن از سوي ادارة كل آموزش و پرورش استان مربوط طرح مي شود، اين امتحانات طبق دستور العملهاي وزارت آموزش و پرورش توسط هيات ممتحنه هر حوزة امتحاني كه از طرف اداره آموزش وپرورش محل تعيين مي شود برگزار مي گردد.

تبصره 1- مدير مدرسه مومظف است فهرست مشخصات دانش آموزان پايه سوم راهنمايي و ريز نمرات امتحاني نوبت اول و نمرات شفاهي و عملي نوبت دوم ونمره انضباط هر يك از آنان را حداكثر يك هفته قبل از شروع امتحانات نهايي به اداره آموزش و پرورش ارسال دارد.

تبصره 2- معاونت آموزشي وزارت آموزش و پرورش موظف است در هر يك از پايه هاي تحصيلي دوره راهنمايي سوالات امتحاني يك يا دو ماده درسي را طرح كرده و با اطلاع قبلي به استانها ارسال دارد.

فصل چهارم – شرايط قبولي در امتحانات

ماده 14- دانش آموزي در خرداد ماه قبول شناخته مي شود كه داراي شرايط زير باشد:

الف – معدل كل وي كمتر از ده نباشد.

ب – نمره امتحاني نوبت دوم او در هيچ يك از مواد درسي بدون ضريب كمتر از ده نباشد.

ج – نمرات ساليانه وي در هيچ يك از مواد درسي كمتر از 30 نباشد.

تبصره 1- نمره ساليانه هر درس حاصل جمع نمره نوبت اول و دو برابر نمره نوبت دوم خواهد بود.

تبصره 2- معدل كل دانش آموز عبارت است از مجموع نمرات ساليانه همه دروس( به جز نمره انضباط) تقسيم بر سه برابر تعداد مواد درسي آن پايه.

ماده 15(منسوخه 05ˏ02ˏ1381)-دانش آموزي كه معدل كل وي پس از امتحانات نوبت دوم كمتر از 7 باشد مردود شناخته مي شود.

ماده 16 (اصلاحي 05ˏ02ˏ1381)ـ دانش آموزي كه نمره امتحان نوبت دوم يانمره ساليانه وي در درس يا دروسي به حد نصاب قبولي نرسيده باشد تجديد شناخته مي‌شود و بايد در شهريور ماه در امتحان آن درس يا دروس شركت كند، نمرات امتحاني شهريورماه در ستون تجديدي با ضريب دو درج مي‌گردد و به جاي نمره‌ي خرداد ماه همان درس يا دروس در معدل كل محاسبه و در صورت احراز شرايط مندرج در بندهاي الف و ب ماده 14 قبول شناخته مي‌شود.

ماده 17- امتحان تجديدي هر دانش آموز در همان محلي برگزار مي شود كه امتحان خرداد ماه را گذرانيده است در صورتي كه محل اقامت وي يا سرپرست دانش ‍آموزي قبل از برگزاري امتحانات تجديدي تغيير يابد، دانش آموز مي تواند با اخذ گواهي عكس دار( حاوي مشخصات و مواد تجديدي) از مدرسه مربوط و تاييد اداره آموزش و پرورش همان منطقه و با در دست داشتن مدارك لازم مبني بر انتقال، به ادارة آموزش و پرورش محل سكونت جديد مراجعه و با معرفي اداره مزبور، در امتحان تجديدي يكي از مدارس شركت نمايد.
نمره هاي تجديدي چنين دانش آموزي پس از تاييد اداره آموزش و پرورش محل جديد، به اداره آموزش و پرورش قبلي جهت ابلاغ به مدرسه اي كه دانش آموز قبلا تحصيل مي كرده است ارسال مي گردد تا مدرسه مذكور با توجه به نمره هاي ديگر وي و رعايت ساير مقررات اعلام نتيجه نمايد.

ماده 18 (اصلاحي 05ˏ02ˏ1381)ـ دانش آموزي كه معدل كل وي در خرداد يا شهريور ماه حداقل ده باشد ولي در يك درس نمره كمتر از ده و يا معدل كل وي حداقل دوازده (12) باشد ولي در دو درس نمره كمتر از ده كسب كند قبول شناخته مي شود.

تبصره 1- استفاده دانش آموز از مفاد اين ماده در خرداد ماه به شرط احراز بند ج ماده 14 بلامانع است.

تبصره 2(اصلاحي 05ˏ02ˏ1381)- استفاده از مفاد اين ماده در دو سال تحصيلي( پايه تحصيلي) متوالي در هر درس در سال تحصيلي 85-84 بلامانع است.

تبصره 3- استفاده از مفاد اين ماده در ستون ملاحظات دفتر امتحانات و كارنامه تحصيلي و معرفي نامه ثبت نام، درج مي شود.

تبصره 4 (الحاقي 05ˏ02ˏ1381)ـ مديرا مدارس موظفند با برنامه‌ريزيهاي لازم زمينه جبران ضعف درسي از اين قبيل دانش‌اموزان را فراهم آورند.

ماده 19- چنانچه دانش آموزي در امتحان پاياني نوبت اول يا دوم درسي غيبت غير موجه داشته باشد، نمره پاياني آن درس صفر محسوب مي شود و نمره وي در آن درس از ميانگين نمره ارزشيابي مستمر آن نوبت و نمره صفر تعيين خواهد شد.

تبصره – دانش آموزان پايه سوم راهنمايي در امتحان نهايي نوبت دوم مشمول مفاد اين ماده نمي شوند و نمره نوبت دوم آنان صفر منظور مي شود.

ماده 20- دانش آموزي كه به علت غيبت موجه در نوبت اول در يك، چند و يا تمام دروس نمره امتحاني نداشته باشد نمرات امتحاني نوبت دوم وي به جاي نمرات امتحاني درس يا دروسي كه در آنها نمره امتحاني نداشته، منظور مي گردد.

ماده 21- دانش آموزي كه به علت غيبت موجه در نوبت دوم از يك، چند و يا تمام مواد درسي نمره امتحاني نداشته باشد بايد درس يا دورس مربوط را در شهريور ماه امتحان دهد. نمرات امتحاني درس يا دروس شهريور ماه اين قبيل افراد با احتساب ضريب 2 به جاي نمرات نوبت دوم منظور مي گردد و چنانچه معدل كل او به 7 برسد در آن صورت نمرات تجديدي وي نيز مانند ساير دانش آموزان تجديدي محاسبه و با توجه به مفاد ماده 18 و تبصره ذيل آن اعلام نيتجه مي شود.

ماده 22-دانش آموزي كه به علت غيبت موجه در نوبت هاي اول و دوم در يك، چند و يا تمام مواد درسي نمره امتحاني نداشته باشد، بايد درس يا دروس مربوط را در شهريور ماه امتحان دهد. نمرات ماخوذه شهريور ماه بدون ضريب، براي نوبت اول و با ضريب 2 براي نوبت دوم منظور مي گردد و با توجه به مفاد مادة 21 اعلام نتيجه مي شود.

1-دانش آموزي كه در نظام امتحاني سه ثلثي در بخش شفاهي يا عملي دروسي كه داراي دو نوع امتحان( كتبي- شفاهي يا كتبي- عملي) هستند در خرداد ماه نمره امتحاني داشته باشد وليكن در بخش كتبي غيبت موجه داشته باشد، نمره مأخوذه خرداد ماه وي در بخش هاي مذكور محفوظ و صرفاً بايد درامتحان بخش كتبي شهريور ماه دروس مربوط شركت نمايد. اعلام نتيجه اين قبيل دانش آموزان با احتساب نمره بخش كتبي شهريور ماه و بخش شفاهي يا عملي خرداد ماه صورت مي گيرد.

2-دانش آموزي كه در نظام امتحاني سه ثلثي در بخش شفاهي يا عملي دروسي كه داراي دو نوع امتحان( كتبي- شفاهي يا كتبي- عملي) هستند در خرداد ماه نمره امتحاني داشته باشد وليكن در امتحان بخش كتبي خرداد ماه غيبت غيرموجه داشته باشد نمره بخش عملي يا شفاهي وي با نمره صفر بخش كتبي( غيبت غيرموجه) جمع و محاسبه خواهد شد.

ماده 23- اگر دانش آموزي با عذر موجه نتواند در امتحانات هيچ يك از مواد درسي نوبت دوم و شهريور ماه شركت كند، صرفنظر از اينكه در نوبت اول نمره داشته يا نداشته باشد، آن سال تحصيلي براي وي وقفه تحصيلي محسوب مي گردد.

ماده 24- چنانچه دانش آموزي بدون عذر موجه در فاصله زماني بعد از ثبت نام نام وقبل از برگزاري امتحانات نوبت اول مدرسه را ترك كند هر چند كه نمره ارزشيابي مستمر داشته باشد آن سال تحصيلي براي وي ترك تحصيل تلقي شده و كارنامه مردودي صادر نمي گردد و اگر دانش آموزي بعد از برگزاري امتحانات نوبت اول بدون عذر موجه مدرسه را ترك كند يا نتواند در هيچ يك از امتحانات مواد درسي نوبت دوم و شهريور شركت نمايد آن سال تحصيلي براي وي كارنامه مردودي صادر مي گردد.

ماده 25- از دانش آموزاني كه در امتحان تجديدي شهريور ماه با عذر موجه شركت نكرده باشند، حداكثر تا 15 روز پس از شروع سال تحصيلي جديد امتحان به عمل مي آيد. مدير مدرسه موظف است فهرست اسامي و نتيجه امتحان اين گونه دانش آموزان را حداكثر پنج روز پس از انجام امتحان به اداره آموزش و پرورش مربوط ارسال دارد.

ماده 26- تشيخص غيبت موجه پس از ارائه دلايل لازم در امتحانات داخلي با مدير مدرسه و در امتحانات نهايي با رئيس هيات ممتحنه خواهد بود.

ماده 27- دانش آموزان ساعي و برجسته كلاس هاي دوم و سوم ابتدايي واول راهنمايي تحصيلي با رعايت شرايط زير و با تقاضاي كتبي ولي خود مي توانند در شهريور ماه به ترتيب پايه سوم و چهارم ابتدايي و پايه دوم راهنمايي را امتحان داده، در صورت موفقيت به صورت جهشي به پايه چهارم و پنجم ابتدايي و سوم راهنمايي ارتقاء يابند.

الف – در امتحانات خرداد حداقل معدل كل آنان 18 و در كليه دروس حداقل نمره 15 كسب نموده باشند.

ب – در امتحانات شهريور ماه (جهشي) دوره ابتدايي علاوه بر كسب حداقل معدل 18 در كليه دروس حداقل نمره 15 كسب نمايد.

ج – در امتحانات شهريور ماه( جهشي دوره راهنمايي تحصيلي در هيچ يك از مواد درسي نمره كمتر از 16 كسب ننمايند.

د – هر دانش آموز در طول هر دوره تحصيلي فقط يكبار مي توند از جهش تحصيلي استفاده نمايد.

تبصره – نمرات قبول شدگان امتحان جهشي در ستون شهريور ماه دفتر امتحانات و كارنامه تحصيلي ثبت و با ذكر استناد به مفاد مادة 27 اين آيين نامه مهر و امضاء مي شود.

ماده 28- مهلت اعتراض به نمرات امتحاني حداكثر 5 روز پس از اعلام نتيجه امتحانات خواهد بود.
مدير مدرسه موظف است اوراق امتحاني معترضان را جهت تجديد نظر در اختيار معلم مربوط يك نفر ديگر از معلمان همان درس قرار دهد، نمره ورقه تجديد نظر شده با امضاي معلم مربوط و معلم تجديد نظر كننده تاييد مي گردد و در صورت اختلاف نظر، نظر معلم سوم واجد شرط تعيين كننده وقطعي و لازم الاجراء است.

تبصره – اعتراضات كتبي دانش آموزان كلاس سوم راهنمايي جهت بررسي وتجديد نظر در حوزه تصحيح، توسط مدير مدرسه به اداره آموزش و پرورش متبوع ارسال خواهد شد.

ماده 29- به قبول شدگان در امتحان نهايي پايه سوم راهنمايي علاوه بر كارنامه، گواهينامه پايان تحصيلات دوره سه ساله راهنمايي تحصيلي نيز اعطاء مي شود.

فصل پنجم – ساير موارد:

ماده 30- با متخلفان در امتحانات داخلي ونهايي طبق آيين نامه رسيدگي به تخلفات امتحاني مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش رفتار مي شود.

ماده 31- امتحانات دانش آموزان دوره عمومي آموزش بزرگسالان و مدارس ايراني خارج از كشور طبق مفاد اين آيين نامه انجام مي گيرد.

تبصره – درس ورزش از جدول مواد درسي دوره عمومي آموزش بزرگسالان حذف و از دانش آموزان اين دوره از درس مذكور امتحان به عمل نمي آيد.

ماده 32- امتحانات دواوطلبان آزاد پايه پنجم ابتدايي و دوره راهنمايي تحصيلي در صورت صدور مجوز از سوي وزارت آموزش و پروش براساس مفاد اين آيين نامه و دستور العملهاي مربوط و با رعايت بندهاي زير برگزار مي شود.

الف – مواد و تبصره هايي از اين آيين نامه كه ناظر بر تحصيلات ضمن سال تحصيلي دانش آموزان است، شامل داوطلبان آزاد نخواهد شد.

ب -براي داوطلبان آزاد نمره ارزشيابي مستمر منظور نمي شود.

ج – داوطلبان آزاد از امتحان درس ورزش در دوره ابتدايي وراهنمايي و آموزش آمادگي دفاعي در دوره راهنمايي معاف بوده و براي آنان در دروس مذكور وانضباط نمره اي منظور نمي شود.

د – داوطلبان آزاد پايه اول راهنمايي تحصيلي كه واجد شرايط مندرج در ماده 27 اين آيين نامه مي باشند مي توانند در شهريور ماه در امتحان جهشي شركت و در صورت احراز ضوابط مندرج در ماده مذكور به پايه سوم راهنمايي ارتقاء يابند.

ماده 33- ثبت نام مجدد دانش آموزان در همان پايه اي كه قبول شده اند به هيچ عنوان مجاز نمي باشد.

ماده 34- كارنامه قبولي پايه پنجم ابتدايي پس از تاييد اداره آموزش و پرورش محل در حكم گواهينامه پايان تحصيلات دوره ابتدايي خواهد بود.

ماده 35- مواد درسي در هر پايه تحصيلي و نوع امتحان هر درس در دوره هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي به شرح جدول پيوست مي باشد.

موضوع: آيين نامه امتحانات دوره هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي ويژه مناطق مجري طرح آزمايشي امتحانات دو نوبتي در ششصد وسي وسومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 20 /11 /1377 به تصويب رسيد صحيح است، به مورد اجرا گذاشته شود.

حسين مظفر
رييس شوراي عالي و وزير آموزش و پرورش


مواد درسي و نوع امتحان پاياني هر درس در دوره ابتدايي

رديف نام درس پايه و نوع امتحان ملاحظات
اول دوم سوم چهارم پنجم
1 قرآن
2 تعليمات ديني
3 انشاء فارسي انشاءفارسي در پايه دوم فقط جمله سازي خواهد بود.
4 املاء فارسي
5 قرائت فارسي
(خواندن، درك مطلب
ودستور زبان فارسي)
در پايه اول نمره امتحاني مواد تعليمات ديني و تعليمات اجتماعي و در پايه دوم فقط تعليمات اجتماعي جزء فارسي منظور وجمعا يك نمره خواهد داشت.
6 تعليمات اجتماعي
7 تاريخ وتعليمات مدني در درس تاريخ وتعليمات مدني 12 نمره براي درس تاريخ و 8 نمره براي درس مدني منظور خواهد شد.
8 جغرافيا
9 رياضيات
10 علوم تجربي و بهداشت در پايه دوم وسوم 5 نمره براي امتحان عملي و 15 نمره براي امتحان شفاهي منظور خواهد شد.
11 هنر درس هنر در پايه هاي اول و دوم شامل بخشهاي نقاشي و كاردستي و در پايه هاي سوم و چهارم و پنجم شامل بخشهاي نقاشي و كاردستي و خوشنويسي است نمره هر يك از بخشهاي مذكور در كليه پايه ها 20 بوده و ميانگين آنها نمره اين درس خواهد بود.
12 ورزش
13 انضباط

 


مواد درسي و نوع امتحان پاياني هر درس در دوره راهنمايي تحصيلي

رديف نام درس نوع امتحان
1 قرآن كتبي -شفاهي به ميزان 10 نمره كتبي و 10 نمره شفاهي
2 تعليمات ديني كتبي
3 عربي كتبي -شفاهي به ميزان 15 نمره كتبي و 5 نمره شفاهي
4 تعليمات اجتماعي كتبي
5 تاريخ كتبي
6 جغرافيا كتبي
7 قرائت فارسي( خواندن و درك مطلب ودستور زبان فارسي) شفاهي
8 املاء فارسي كتبي
9 انشاء فارسي كتبي
10 قرائت و مكالمه زبان خارجي شفاهي
11 دستور، درك مطلب واملاء و جمله نويسي زبان خارجي كتبي
12 رياضيات كتبي
13 علوم تجربي كتبي ـ عملي به ميزان 15 نمره كتبي و 5 نمره عملي
14 شناخت حرفه وفن كتبي ـ عملي به ميزان 8 نمره كتبي و 12 نمره عملي
15 هنر عملي
16 ورزش عملي- شفاهي
17 آموزش و آمادگي دفاعي كتبي
18 انضباط

9  

تبصره (الحاقي 05ˏ02ˏ1381)ـ اجراي اين بند در پايه هاي اول و دوم راهنمايي تحصيلي از سال تحصيلي جاري و در پايه سوم راهنمايي تحصيلي از سال تحصيلي آينده ممكن خواهد بود.


Print Friendly, PDF & Email
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دستورالعمل
اخبار
ثبت نـام و نحوه برگزاري آزمـون در پايه هفتـم مدارس هيات امنايي رشد و سوده

با سلام و احترام و صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان پاك و مطهر ايشان، ‍شيـوه نامه ثبت نـام و نحوه برگزاري آزمـون در پايه هفتـم مدارس هيات امنايي رشد و سوده در سال تحصيلي 1404-1403 ارسال مي گردد. مقتضي است مديران محترم ضمن اطلاع رساني مطلوب به اوليا و دانش …

Print Friendly, PDF & Email
دستورالعمل
اخبار
شيوه نامه اجراي دوره كارآموزي و كارورزي سال تحصيلي 1403-1402

شيوه نامه اجراي دوره كارآموزي و كارورزي سال تحصيلي 1403-1402

Print Friendly, PDF & Email
دستورالعمل
اطلاعیه ها
آغاز انتخاب رشته ي كنكور سراسري (ويژه دانشگاه فرهنگيان)

 با توجه به آغاز انتخاب رشته ي كنكور سراسري (ويژه دانشگاه فرهنگيان) از تاريخ 8 الي 12 خرداد، واحد كارشناسي مشاوره تربيتي و تحصيلي اقدام به انجام انتخاب رشته ي ويژه ي داوطلبان در بازه زماني فوق مي نمايد. لذا شايسته است مديران محترم ضمن اطلاع رساني مطلوب به فرگيران …

Print Friendly, PDF & Email