افراد خلاق چه ویژگی هایی دارند

خلاقیت
آموزش دروس

افراد خلاق چه ویژگیهایی دارند؟


افرادی که توانستهاند خود را بهتر بشناسند و خلاقیتهای خود را کشف وپرورش دهند و از آن استفاده کنند،
اخلاق و ویژگیهای خاصی دارند. اغلب اینافراد دارای ویژگیهای زیر هستند
:


 • -1
  افراد خلاق میخواهند هر چیزی را تغییر دهند و به تجربیات جدید برسند.آنها از هر چیزی کهزندگی را
  برایشان یکنواخت و تکراری می
  کند، دوریمیکنند.

 • -2
  افراد خلاق باور دارند خیالپردازی بههیچعنوان وقت تلف کردن نیست، بلکه بهترین روش برای کشف
  ایده
  های نو است.

 • -3
  افراد خلاق همیشه و در هر موقعیتی فرصتها را درمییابند و مدام بهدنبال جمعآوری اطلاعات هستند که
  به آن
  ها در تفکر خلاقانه کمک میکند.

 • -4
  افراد خلاق میدانند در چه ساعتی از روز ذهنشان عملکرد بهتری دارد وبرنامهی خود را مطابق با همان
  تنظیم می
  کنند. خیلی از افراد خلاق کارهایمهم خود را صبح خیلی زود یا آخر شب که ساعات طلایی نام
  دارند انجام
  میدهند.

 • -5
  افراد خلاق تنهایی و انزوا را دوست دارند و ما معمولا ً افراد خلاق وهنرمندان را افرادی منزوی میدانیم،
  غافل از اینکه تنهایی می
  تواند سبببروز تفکر خلاقانه و خلق بهترین کارها شود.

 • -6
  افراد خلاق از سختیهای زندگی به نفع خود استفاده میکنند. آنها باقرار گرفتن در سختیها ذهن خود را
  به چالش می
  کشند و ایدههای ناب تولیدمیکنند.

 • -7
  افراد خلاق دوست دارند خود را همواره در معرض تجربیات، احساسات و شرایطذهنی جدید قرار دهند و
  این مسئله سبب بروز نتایج خلاقانه می
  شود.

 • -8
  افراد خلاق مانند کودکان بسیار کنجکاو هستند. آنها همیشه حس کنجکاویخود را حفظ میکنند و
  می
  خواهند در زندگی انتخاب کنند. این افراد از طریقمکالمه و پرسه زنی ذهن، به دنیای پیرامونشان نگاه
  می
  کنند و میخواهندبدانند چرا دنیا این گونه است!
 • -9افراد خلاق دربارهی اتفاقات پیرامون زندگی دیگران نیز کنجکاو هستند ومیخواهند مردم را ببینندو حتی
  ممکن است ایده
  های ناب خود را از این راهبه دست آورند.

 • -10
  ریسکپذیری بخشی از انجام کارهای خلاقانه است. خیلی از افراد خلاق باریسک کردن در جنبههای
  مختلف زندگی خود به رشد و پیشرفت می
  رسند.

 • -11
  افراد خلاق به دنبال فرصتی برای بیان خودشان هستند. این افراد خود رادر موقعیتهای سخت و دشوار
  نشان می
  دهند و در حل مسائلی که دیگراننمیتوانند انجام دهند پیشقدم میشوند.

 • -12
  افراد خلاق بهطور ذاتیانگیزهدارند. انگیزهی درونی آنها برای عمل کردن، از میل درونیشان نشات
  می
  گیرد. روانشناسان میگویند افراد خلاق از انجام کارهای چالشبرانگیزانرژی میگیرند که از نشانههای
  انگیزش ذاتی است. مطالعات نشان می
  دهد فکرکردن به دلایل اصلی برای انجامیک کار، برای تقویت و
  بالا بردن خلاقیت
  بسیار خوب است.

 • -13
  افراد خلاق از محدودهی ذهنی خود بیرون میروند و برای به دست آوردن ایده و راهحلهای جدید
  چارچوب
  های ذهنی خود را میشکنند.

 • -14
  افراد خلاق میدانند وقتی در حال نوشتن، نقاشی کردن و هر کاری هستند،احساسغوطهورشدندر
  کارشان را دارند که به آن
  ها کمک میکند دربالاترین سطح از تواناییهای خود اثری خلق کنند.

 • -15
  افراد خلاق تفکراتی مثبت دارند و از اینکه اطرافشان را پر از خوبی و زیبایی کنند، لذت میبرند.

 • -16
  افراد خلاق میتوانند فرصتهایی که دیگران قادر به درک آن نیستند راببینند، این همان چیزی است که
  میان افراد خلاق با دیگران تمایز ایجاد
  میکند.

 • -17
  افراد خلاق میخواهند هر چیزی را تغییر دهند و به تجربیات جدید برسند.

 • -18
  افراد خلاق برای تمرکز حواس خود وقت صرف میکنند. از ورزش و مدیتیشنبهره میبرند تا به ذهن
  خود نظم دهند و روی چیزهای جدید متمرکز شوند
  .


هرچند ممکن است شما خلاق باشید، همیشه مواقعی وجود خواهد داشت که احساسخواهید کرد خلاقیت در شما
وجود ندارد، در این حالت شما نیاز دارید تاانگیزهی خود را بالا ببرید و دست از تلاش برندارید تابتوانید
خلاقیتهای خود را بروز دهید. راهها و روشهای مختلفی برای بالا بردن خلاقیت و تبدیلیک فرد عادی به یکانسان خلاق وجود دارد و هر کدام میتواند در جایگاه خودمؤثر و مفید واقع شود که در ادامهی مطلب به این موارداشاره خواهیم کرد.


زیاد خیال پردازی کنید


یکی از ویژگیهای مشترک افراد موفق و خلاق خیالپردازی آنهاست
.درواقعشما با خیالپردازی در دنیای
غیرواقعی، مغز خود را به چالش می
کشید،چیزهای غیرواقعی تصور میکنید و دریچههای مغز خود را بهسوی
ماورای هر
چیزی که به آن میاندیشید باز میکنید، در این حالت احتمال بیشتری داردایدههای ناب و خلاقانهای به
سراغ شما بیاید که در حالت عادی امکان آن
وجود ندارد.
با خیال راحت خود را سرگرم کنید، به اطراف خود نگاه کنید، روی یک شی یا
شخص متمرکز شوید و داستانیرا
در پشت آن
شخصیتایجاد کنید. تخیلبهعنوان یک تمرین خلاقیتمفیدی است که میتواند ایدههای ناب را
برای شما
آشکار سازد، چیزهایی که شاید به فکر بقیه نرسد.
با دیگران مشورت کنید

خلاقیتهای انسانها زمانی بیشتر ظهور میکند که انسان در جمعی قرارگیرد که همه روی موضوع خاصی در
ارتباط و بحث و گفتگو هستند. خود را در اینموقعیتها قرار دهید، با افراد خلاق ارتباط برقرار کنید و شروع به
تبادلاطلاعات کنید. هر سخنی که بین شما ردوبدل میشود ممکن است جرقههای یکایدهی نوآورانه و خلاق را
در ذهن شما روشن کند و این امر میتواند خلاقیتشما را برای
حل مسائلو یا کشف چیزهای جدید بالا ببرد.
در این جمع
ها حالت منفعلانه نداشته باشید، در بحثها شرکت کنید، هرآنچه به ذهنتان میآید بازگو یا
یادداشت
برداری کنید تا بعدا ً در زمانبهتری روی آنها تمرکز کرده و بیشتر فکر کنید. حتی میتوانید بازیهای
رقابتی بین خودتان و دوستان یا همکارانتان ایجاد کنید و برای طرح یک ایده
زمان بگذارید تا بیشتر از مغز خود کار
بکشید، در این حالت است که ایده
هایجدید نمایان خواهد شد.
یادگیری از طریق همکاری و کنجکاوی، شما را به سمت خلاقیت هدایت خواهد کرد
.زمانیکه در مورد
موضوعی تحقیق می
کنید و با کارشناسان آن حوزه صحبت میکنید،احتمال بروز خلاقیت و ایدههای نو افزایش
پیدا میکند. درواقع وقتی مغزورودیهای جدید را دریافت میکند، میتواند آنها را با موارد قبلی مرتبطسازد تادرنهایت، خلاقیت ایجاد شود.


ذهن خود را به چالش بکشید


بدترین و وحشتناکترین ایدهها را انتخاب کنید. وقتی در موضوعی دچارچالش شدهاید و نمیتوانید راهحل
خلاقانهای ارائه کنید، میتوانید ازبدترین ایدههای ممکن کمک بگیرید. در میان هر یک از این ایدههای بد، به
دنبال بهترین ویژگی هر ایده باشید و آنها را در کنار هم قرار دهید. اینکار میتواند ایدههای جدید را برایتان
آشکار سازد
.


از افراد خلاق و معروف الهام بگیرید


زندگینامه ی افراد خلاقی که ایدههای ناب و نوآورانه داشتهاند رابررسی کنید، کتابهای آنها را بخوانید و روی
رفتار و کارهایی که انجامدادهاند فکر کنید، حتی بهتر است بگوییم میتوانید از آنها تقلید کنید. دراین حالت شما
بهتر میتوانید از روشهای بالا بردن خلاقیت که قبلا ً توسطافراد خلاق امتحان شدهاند آشنا شده و آنها را بکار
گیرید
.
شما با خواندن زندگینامهی افراد خلاق با ویژگیهای روحی و رفتاریآنها آشنا میشوید و سعی میکنید این
ویژگیها را کسب کنید. نکتهی مثبتدیگری که در این روش وجود دارد این است که شما میتوانید به
مهارتهای خودنیز پی ببرید، علایق خود را بهتر بشناسید و مسیر زندگی خود را تعیین کنید
.


با مدیتیشن ذهن خود را آرام کنید


مراقبه یا مدیتیشن باعث افزایش توانایی شناختی میشود و این شامل خلاقیت است
.مدیتیشنیا مراقبه، ذهن را
متمرکز کرده، قدرت درک و حافظه را بیشتر می
کند. شما بااستفاده از مدیتیشن میتوانید روی برخیاحساسات و
رفتارهای روحی خود که در
مقابل خلاقیت قرار دارند و از ظهور آن جلوگیری میکنند مانند افسردگی،
ترس،
استرسواضطرابو بیقراری کنترل داشته باشید و آنها را کم کنید. میتوانید از ورزشهایدیگر مانند
پیاده
روی نیز استفاده کنید. در اینجا نکتهی اصلی و مهم، داشتنفعالیتهای فیزیکی است که موجب بالا رفتن
قدرت تمرکز و افزایش خلاقیت
میشود.


کارها و فعالیتهای جدید را تجربه کنید

همیشه در یک مسیر گام برندارید. این مسیر از پیش تعیینشده و تکراری میتواند قاتل افکار خلاقانهی شما باشد و
شما را در رکود قرار دهد
.اگر مهندس هستند به دنبال فعالیتهای هنری بروید، گیتار و پیانو را بیاموزید.
کسب
مهارتهای جدیددر زندگی میتواند درهای جدیدی را برای شما بگشاید که شاید خلاقیت شما درآن
نهفته است و ممکن ا
ست با امتحان نکردن این فعالیتها هیچگاه پی بهخلاقیتهای خود نبرید.
اعتمادبهنفس خود را بالا ببرید


عدم امنیت در تواناییهای شما میتواند خلاقیت را سرکوب کند،به همین دلیل ایجاد اعتمادبهنفس مهم است. به
پیشرفتهای خود توجه داشتهباشید، از تلاشهایتان تقدیرکنید و همیشه در جستجوی راههایی برای پاداشخلاقیت
خود باشید
.


علایق خود را دنبال کنید


انجام دادن کارهای موردعلاقه سبب بروز خلاقیت و بهبود آن میشود
.انجامکارهای موردعلاقه سبب میشود تا
افراد از کار خود احساس رضایت داشته باشند
و از آن خسته نشوند. وقتی مغزبه مدت طولانی یا بهصورتمتداول
درگیر یک
موضوع شود، میتواند تمام جزئیات آن را بررسی کند و در آن موضوع خلاق شود.انجام کارهای
موردعلاقه، باعث پرورش خلاقیت در آن موضوعات می
شوند.
افکار مثبت داشته باشید و ترس را کنار بگذارید

تمرکز خود را بر روی حذف افکار منفی یا انتقاد از خود متمرکز کنید کهممکن است توانایی شما در پیشرفت
مهارتهای خلاقانهی قوی مختل کند. افکارمنفی و ترس بدترین دشمن خلاقیت هستند که میتواند از ایجاد
ایدههای جدید وخلاقانه جلوگیری کند. ترس از اینکه اشتباه کنید یا در تلاشهای خود شکستبخوریدمیتواند
پیشرفت شما را فلج کند. هر وقت خود را درگیر چنین احساساتیمیکنید، به خود یادآوری کنید که اشتباهاتفقط
بخشی از روند هستند
.


همه چیز را یادداشت کنید


همیشه یک دفتر یادداشت نزد خود داشته باشید زیرا افکار خلاقانه اغلب زودگذر ظاهر میشوند و شاید نتوانند
مدت زیادی در ذهن ما دوام داشته باشند وخیلی زود پاک میشوند. از شرایطی که در دردسر افتاده اید، در تنگنا
قرارگرفته اید واستفاده ی بهینه ببرید.دراین شرایط باورکنیدکه قدرت خلاقیت شما فزونی مییابد و میتواند
راههای مفیدی برای حل مشکلتان فراهمکند. به افراد خلاق اطراف خود دقت کنید، ویژگی آنها را در نظر بگیریدو ازفعالیت آنها بدون اینکه تقلید کورکورانه داشته باشید درس بگیرید.


خودتان را به چالش بکشید و فرصتهایی برای خلاقیت ایجاد کنید


هنگامیکه مهارتهای خلاقانهی اساسی را ایجاد کردید، مهم است که بهطورمداوم خود را به چالش بکشید تا
بتوانید تواناییهای خود را بیشتر کنید. بهدنبال روشهای دشوارتر باشید، موارد جدید را امتحان کنید و از همان
راهحلهایی که در گذشته استفاده کردهاید استفاده نکنید. علاوه بر اینکهخودتان را به چالش میکشید باید خلاقیت
خود را نیز ایجاد کنید. این ایدهیخلاقانه میتواند شامل یافتن یک پروژهی جدید یا یافتن ابزارهای جدید برای
استفاده در پروژههای فعلی که در دست دارید باشد
.
به دنبال منابع الهام باشید

هرگز انتظار نداشته باشید که خلاقیت بهخودیخود اتفاق بیفتد. به دنبالمنابع جدیدی ازالهام باشید که به شما
ایدههای تازه میبخشد و شما را درایجاد پاسخهای منحصربهفرد برای سؤالات انگیزه میدهد. کتاب بخوانید، از
یک موزه دیدن کنید، موسیقی مورد علاقه خود را گوش دهید یا با یک دوست در یکبحث و گفتگوی
سرسختانه شرکت کنید و از همه مهمتر میتوانید سفر کنید وتجارب زندگی خود را بالا ببرید. بهتر است بگوییم
شما باید از هر استراتژییا تکنیکی برای افزایش خلاقیت خود استفاده کنید
.
سناریوهای جایگزین را در نظر بگیرید

هنگام نزدیک شدن به یک مشکل، از سؤالات
چه میشود اگر…”استفاده کنید تا هر سناریوی ممکن رادر نظر
بگیرید. اگر یک رویکرد خاص اتخاذ کنید نتیجه چه خواهد شد؟

با نگاهی به این گزینههای قبلی میتوانید راهحلهای خلاقانهای برای مشکلات تهیه کنید
.
مسیر ایجاد انگیزه و بستر سازی بروز خلاقیت

1-
معلم———-به کار گیری روشهای نوین تدریس وارزشیابی بر مبنای شیوه های فراشناخت(نرم افزاری
سخت افزاری )

تحول در فرایند یاددهییاد گیری :کیفیت آموزش دوسویهمشارکتپآموزان در فرایند یادهییاد گیری

بستر سازی بروز خلاقیت و تمایل به نوآوری ،تفکر و طرح درس
3-
معلم……..هدایت و راهنمایی های تکمیلی در مورد نوآوری ها نتیجه گیری برای بهبود مدام شیوه های تدریس
وارزشیابی وارزشیابی خلاقیت

چگونه می توان خلاقیت را افزایش داد

برای بهروری افراد در مورد خلاقیت به دو شیوه می توان عمل کرد . فراهمساختن محیطی که در آن افراد در زمینه
کسب مهارتهای بیشتر تشویق شوند ودیگر اینکه به بیشترین حد ممکن برسد . از دو شیوه یاد شده ،اختمالا انگیزه
از اهمیت بیشتری برخودار است.زیرا در بدو امر ،شخص برای کسب مهارت بایددارای انگیزه کافی باشد و علاوه
بر این انگیزه به فرد کگمک می کند تا برایخلق دستاورد های نوآورانه به یک کار مداومت ورزد
.
چگونه می توان کاری کرد که افراد همواره دارای انگیزه کافی باشند،بهگونه ای کخه آنان بر مهارت های خود
افزوده ودر دراز مدت با مسایل با اهمیتسرو کار داشته باشند؟اگر افراد حرفه ای مد نظر باشند که آنها قبل از
دارایانگیزه بوده و بنابراین مشکلی پیش نخواهد آمد .اما در مورد افراد جوانی کههنوز در حرفه خود تبحر کافی
را به دست نیاورده اند . باید در وهله اول آنانرا به کار خود علاقه مند ساخنه و آن گاه به استمرار در کار راغب
سازیم اگرافراد از همان سنین آغاز ین عمر با مسایلی روبرو شوند که از لحاظ ساختاریمطلوب آنان است ،آن گاه
شاهد خواهیم بود که کودکان بطور طبیعی به کار علاقهمند می شوند
.
در سنین بالاتر ،مربیان ممکن است که نقش بیشتری را در این بین ایفا کنند،مربی فردی است که کاملابه حرفه
خود احاطه دارد و می تواند سر مشق دیگرانقرار گیرد . از اظهارات افراد خلاق در مورد تاثیرمعلماناینگونه بر
میآید که اشتیاق به دیگرافراد انتقال می یابد .علاوه بر این ،تعلیم گرفتن ازمربیان باعث می شود کهافرادبالم
کارآشنا شوند واز این بابت که کار دربلند مدت در خور پشتکار است و یا خیر ،اطلاعاتی را به دسنت آورند
.
بنابراین ،احتمال افزایش بازده خلاقانه به طریق مختلف وجود دارد،اما هیچ یک
از این راهکارها در کوتاه مدت به
دست نیامده و به نحو ساده ای انجام نمی
گیرد .اگر بپذیریم که فرایند های عادی تفکر باعثبیشرفت هایی در
فرایندخلاقیت می شود ،بنابراین در مورد نحوه پیدایش آنها نیاز به نظر یه ای خاصنیست ،ما صرفا به نظریه کاملی
از تفکر نیاز داریم . چگونه واز کجا می توانفهمید که تفکر عادی ما معمولی ترین نتایج را به بار می آورد؟چگونه
می تواندریافت که زمان کندن علف های هرز و هنگام عمل فرارسیده است؟ چگونه می تواناز مصالح موجود
،برای انجام کار استفاده کرد؟
چگونهیکفردمیتواندبهپرسش پاسخ گویدو یا راهکار هایی را در این مورد

ارائه دهد؟با پاسخ به اینپرسش ها ،آنگاه می توان از فرایند های تفکر ،که در حیاتی ترین دستاورد هایساخت
بشر متجلی است ،
پردهبرداشت.
روش تلفیق نامتجانس ها

یکی از مفید ترین راههای رشد قوه خلاقیت ،تلفیق نا متجانس هاست و آنشیوه ای که سعی دارد عناصر متفاوتو
بی ربط را با هم تلفیق کند تا از اینرهگذر راه حلهای تازه ای برای مشکل پیدا کند. بدیهی است که خیلی از
مشکلاتیکه حادث می شوند،تازگی ندارند آنچه محل بحث است ، است
ایناستکهمشکلراباید به شیوه ای
تازه نگریست این دیدگاه
درجایخودظرفیتوامکانیرابرای عرضه راه حلها ی اساسا نو فراهم می کند.
برای یافتن نگرش های نو در مورد مشکلاتی که سابفه وقوع دارند ،ضروری استکه شیوه های آشنایی نگاه کردن
به مسایل را کنار بگذاریم. روش تلفیق نامتجانس ها به نحو گسترهای از تمثیل ، برای پیدا کردن شباهت و همانندی
هایموجود در کار کرد پدیده ها و روابط عیان آنها استفاده می کند ،برای نمونه،تمثیل مستقیم ،می تواند با مقایسه
وجود شباهت در واقعیات علم و فناوری،راه حلهای تازه ای را کشف کند
.
روشهای گروهی برای برانگیحتن خلاقیت

بشترین تلاش در زمینه پرورش خحلاقیت را می توان در حوزه کار های گروهیمشاهده کرد. بر جسته ترین شیوه
گروهی عبارتند از روش طوفان فکری (سیال سازیذهن )روش گودرنو روش تلفیقی نا متجانس ها
:
روش صوفان فکری (بارش)

وجه شباهت روش طوفان فکری و روش گوردن در آن است که دوازده نفر برای مدتمعینی پشت میزی می نشینند
و سعی می کنند به طور آزادانه و فارغ از هر گونهعوامل باز دارنده ذهنی تا جایی که امکان داردبه ارائه روش ها
بپردازند ،دراین جلسه باب نقدوانتقاد در باره پیشنهاد ها کاملا بسته است و تمامیپیشنهادها یی کدر جلسه مطرح
می کنند ،می نویسند تا بعدا راجع به آن به بحثوبررسی
بپردازنداماوجهتفاوتایندوروشدرآناستکهدر
شیوهطوفانفکری ،اعضای گروه در باره مشگل ،آگاهی دارند ورئیس جلسه طوفان فکریمشکل رابه روشنی تمام
بیان می کند ،به گونه ای که همه شرکت کنندگان به درک آننائل آیند . سپس وی اعضای گروه را موظف می
کند تا جایی که امکان داردذهنینت خود را در باره مشکل بیان کنند
.

2-روش گوردن
ر.وش گودرن بر خلاف روش طوفان فکری ،فرصت های بیشتری را برای ارائه راهحلهای واقعا بدیع و تازه مهیا می
کند . چون که رئیس جلسه از ماهیت و بطنمشکل آگاه است .او به جای اینکه مشکل را به روشنی برای گروه بیان
کند ،فقطبه طور غیر مستقیم بدان اشاره می کند . برای مثال رئیس جلسه در روش طوفانفکری ممکن است مشکل
را بدین صورت بیانکند :مدرسه ما سال آینده فضای آموزشیکافی برای ثبت نام کنندگان احتمالی ندارد ،اما
رئیس جلسه در شیوه گوردنممکن است فقط عبارت هایفضای آموزشییا زیادی تعداد ثبت نام کنندگانرا
بگویید ،هر چند در روش گودرن ائلاف وقت بسیار زیاد است و کمتر ناظر برهدفاست،ولی فرصتی را برای
شرکت کنندگان فراهم
میکندتاراههاییرابدوندخحالت فلج کنننده را ه حلهای سنتی کشف کنند.
این روش به جای آنکه با تغییر و تفسیر راه حلهای موجود ،برای اندیشهمحدودیتی ایجاد کند.آن را مجاز می کند تا
با آزادی کامل جولان دهد و تنهامحدودیتی که برایاندیشه حادث می شود ناشی از دلالتهای ضمنی کلمه با
کلماتیاست که رئیس جلسه در اختیار شر کت کنندگان گذاشته است
.


روشهای فردی برای برانگیختن خلاقیت


1-
خلاقیت را می توان با آموختن راههایخلاق شدنو پرهیز از کار بردرهیافت هایی که در حل مشکلات
معمولی است ،زیاد کرد . این روش که به نام
آموزش متمممعروف است که در جستجو ی راه حلهای بدیع و نو
است ،زمینه
مساعدی برای رشد اندیشه های خلاق فراهم می سازد.


2-
روش فردی دیگرفهرست کردن ویژگیهانام دارد .در این شیوه تصمیمگیرنده ،ابتدا ویژگیهای اصلی مربوط به
راه حلهای موسوم را می یاید وسپس هر
یک از ویژگیهای اصلی را جداجدا بررسی می کند وآنگاه تا جایی که
ممکن است
نسبت به تمیز هر کدام از آنها ،همت می گمارد ودر راستای همین تغییر هر طرحیرا ولو آنکه خنده
دار نیز باشد،بدون چشم پوشی فهرست
می کند و وقتی کهفهرست جامعه تهیه کرد و اشکالات را مشخص نمود
گزینه های موثر و سودمند را
انتخاب و بقیه را حذف می کند.


3-
خلاقیت را همچنین می توان با جایگزین کردن ،تفکر عمودی ،با تفکر افقییا زیگزاک از قوه به فعل در آورد .
تفکر عمودی قویا عقلانی و منطقی است
ودارای فرایند زنجیره ای اسنت که هر حلقه آن در یک توالی ناگسستنی

در پی حلقه پیش از خود می آید.هر حلقه زنجیره این تفکر ،لزوما باید معتبر ودرست باشد .افزون برآنتفکر
عمودی فقط چیزی را گزینش وبررسی می کند که ذیربط باموضوع باشد .به عکس آن تفکر افقی در گستره سطح
حرکت می کند و روبه سوی گوشه ها و جوانب داردو چنین نیست که راه حلی را بپروراند .بلکه به باز سازی و
تغییر آن می پردازد
.


تفکر افقی به صورت فرایند زنجیره ای نیست . برای مثال انسان ممکن استبرای گشودن مشکلی به جای آنکه از
محل شروع راه حلی که مرسوم است آغازکند،از نقطه آخر آن بیاغازد وسپس به مراحل ما قبل آن برگردد. هر مر
حله ازتفکر افقی لزوما درست و متغییر نیست ،زیرا جه بسا اقتضاءکند اتز مسیریانحرافی بگذرد تا اینکه جایی
برسد که راه درست ،پدیدار واشکار گرددو درخاتمه اینکه تفکر افقی خود را پایبند اطلاعات مربوط با موضوع
نمی کند و بهعمد اطلاعات خارج از محدوده یا غیر مر بوط را به کار می گیرد تا شیوه جدیدیبرای نگرش مشگل
بیابد

Print Friendly, PDF & Email
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دستورالعمل
اخبار
ثبت نـام و نحوه برگزاري آزمـون در پايه هفتـم مدارس هيات امنايي رشد و سوده

با سلام و احترام و صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان پاك و مطهر ايشان، ‍شيـوه نامه ثبت نـام و نحوه برگزاري آزمـون در پايه هفتـم مدارس هيات امنايي رشد و سوده در سال تحصيلي 1404-1403 ارسال مي گردد. مقتضي است مديران محترم ضمن اطلاع رساني مطلوب به اوليا و دانش …

Print Friendly, PDF & Email
دستورالعمل
اخبار
شيوه نامه نقل و انتقالات سال 1403

با سلام و احترام و صلوات بر حضرت محمد (ص) و خاندان پاك و مطهر ايشان، به پيوست بخشنامه شماره 10 / 710 مورخ 29 / 02 / 1403 معاونت برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت متبوع با موضوع دستورالعمل نقل و انتقالات فرهنگيان در سال تحصيلي 1404 – 1403 جهت …

Print Friendly, PDF & Email
دستورالعمل
اخبار
شيوه نامه اجراي دوره كارآموزي و كارورزي سال تحصيلي 1403-1402

شيوه نامه اجراي دوره كارآموزي و كارورزي سال تحصيلي 1403-1402

Print Friendly, PDF & Email