نمونه سوالات رایانه کار درجه 2

نمونه سوالات

نمونه سوالات رایانه کار درجه 2

1– حداكثر چه عددی در فیلد عددی از نوع Byte قرار می گیرد ؟

الف) 65000                               ب) 1024                       ج) 255                                      د) نامحدود

 

2در قسمت خواص فیلد ، كدام گزينه زيربراي تعیین الگوی خاصی جهت ورود داده ها در فیلد بکار می رود ؟

الف) Field Size                       ب) Default Value 

ج) Input Mask                      د) Caption

 

3Decimal Place  براي كدام نوع فیلد قابل دسترسي بوده است ؟

الف) عددي                                  ب) متنی                         ج) تاریخ                                     د) یادداشت

 

4-در فیلد Memo برای خاتمه دادن به ورود اطلاعات کلید.. ….. را فشار می دهیم ؟

الف)Shift+F2                          ب) Ctrl + Enter        ج) Shift+F1                          د)Enter

 

5– كدام يك از گزينه هاي زير براي تغيير ساختار جدول به كار مي رود؟

الف) دكمه New                                                              ب) دكمه Open

ج) دكمه Design                                                           د) ساختار جدول را در Access نمي توان تغيير داد.

 

 

6-پیش فرض نام  فایل در برنامه اکسس چیست؟

                      الف)        Document1                             ب)Book                                    ج)۱Db1                                           د)هیچکدام

7– سريعترين روش ايجاد فرم كدام است ؟

الف) Auto Form             ب) Form Wizard

ج) Form Design                                 د) روشهاي ايجاد فرم از نظر سرعت ايجاد فرم با هم فرقي ندارند.

 

8-حداکثر نام فیلد چند کاراکتر می باشد؟

الف) 256                                    ب)64000                       ج) 64                                        د)255

 

9-نام فایل پایگاه داده به طور پیش فرض چیست؟

الف) Mdf                             ب) Mdb                  ج) Db1                        د) Book1

 

10-فیلد سال تولد از چه نوعی باید باشد؟

الف) Text                            ب) Memo               ج) Date/Time          د) Number

 

11-با تنظیم کدام مشخصه،می توان فیلد نام را طوری تنظیم کردکه بیشتر از 20 کاراکتر دریافت نکند؟

الف) Filed Size                     ب) Validation Textج)  Required              د)Format

 

12-کدام گزینه برای استخراج اطلاعات خاصی از بانک اطلاعات به کار میرود؟

الف) فرم                                      ب)پرس و جو                    ج) جدول                                     د) ماکرو

 

13- دادهائی که باید در گزارش تکرار شوند در کدام بخش گزارش قرار می گیرند

                الف)Detail                         ب)Page Header                           ج)Report footer                           د)Group footer

 

14-برای اینکه خروجی جدول بصورت افقی قرار گیرد گزینه ……………. را انتخاب می کنیم ؟

                الف) Land Scapes                  ب) Portrait

ج) Vertically                         د) Horizontally

15- در حالت طراحی فرم ، کدام گزینه زیر اطلاعات خاصی را در بالا و پائین هر صفحه نمایش

می دهد ؟

الف) Detail                                                                ب) Form Header / Footer

ج)Page Header / Footer                                       د) گزینه های ب و ج

 

16- ساده ترین روش ایجاد فیلتر کدام است ؟

الف) فیلتر انتخابی                                                             ب) فیلتر مستثنی کننده

ج) فیلتربر اساس فرم                                                           د) فیلترسازی از طریق Advance Filter/sort

 

17کدام گزینه زیر یک گزارش به صورت جدولی ایجاد می کند ؟

الف) Auto Report : Columnar                                ب) Auto Report : Tabular

ج) Auto Report : Data Base                                  د) Auto Report : Wizard

 

18برای اینکه در پرس و جو ، شرط ورودی را موقع اجرا درخواست کند ، از کدام علامت استفاده می کنید ؟

الف) [ ]                                      ب) ( )                           ج)    “                                      د) به علامتي نياز نيست

 

19- به مجموعه ای از رکوردهای مرتبط به هم را …..  می گویند.

الف)فیلد                                ب)بانک اطلاعاتی                                ج)پوشه                                 د)جدول

20- در کدام روش می توان فرم را طـراحی کرد ؟

الف)Auto Form                      ب)Form Wizard        ج) Form Design                   د)الف و ج

================================================================================

 

2-به مجموعه ای از یک یا چند رکورد………….می گویند.

الف)فیلد                         ب)جدول             ج)فایل                           د)بانک اطلاعاتی

3-نام فیلد در Accessحداکثر چند کاراکتر می تواند داشته باشد؟

الف)255                       ب)256                         ج)64                            د)65

4-کدامیک از گزینه های زیر جزء مشخصات فیلدی می باشد؟

الف)نام فیلد                 ب)نوع فیلد                      ج)توصیف            د)همه موارد

5-اندازه فیلد متنی بطور پیش فرض چند کاراکتر است؟

الف)50                                   ب)64                            ج)25                            د)255

6-کدامیک از انواع  داده های زیر برای ذخیره متن های طولانی به کار می رود؟

الف)Text            ب)Number                ج)Memo                     د)Currency

7-هدف اصلی پایگاه داده ها چیست؟

الف)Form                    ب)Report                   ج)Table                      د)Query

8-کدامیک از گزینه های زیر برای استخراج اطلاعاتی است که توسط کاربر تعریف شده است؟

الف)Form                    ب)Report                   ج)Table                      د)Query

9-در یک Query به کمک کدامیک از گزینه های زیر می توان شرط مورد نظر در ستون مربوط وارد کرد؟

الف)Sort                      ب)Ceriteria               ج)Table                      د)Show

10-در روش طراحی فرم به صورت دستیDesign View کدامیک از گزینه های زیر بدنه اصلی فرم را تشکیل می دهد؟

الف)Detailes              ب)Form header       ج)Page footer                  د)Form footer

11-کدامیک از گزینه های زیر برای یافتن رکوردهایی است که فاقد شرط خاصی هستند؟

الف)Filter selection         ب)Filter excluding

ج)Remove by Form د)Filter by Form

12-برای جستجو کردن و جایگزین کردن مقدار جدید در فیلد از چه کلید میانبری استفاده می شود؟

الف)Ctrl+A              ب)Ctrl+D                  ج)Ctrl+Z                    د)Ctrl+H

13-کدامیک از انواع داده های زیر برای ذخیره تصاویر پولی یا ارزی به کار می رود؟

الف)Currency                    ب)Memo                    ج)Text                        د)Ole Object

14-به کدامیک از گزینه های زیر می توانید اطلاعات موجود در جدول خود را در قالبی جذاب مشاهده یا چاپ نمایید؟

الف)Form                  ب)Report                   ج)Table                      د)Query

15-کدامیک از گزینه های زیر از خصوصیات فیلد کلید می باشد؟

الف)مقدار یکتا دارد                                               ب)محتویات دو رکورد از جدول نمی تواند یکسان باشد

ج)اجازه درج مقادیر تکراری یا تهی نخواهد داد              د)همه موارد

16-از گدامیک از گزینه های زیر برای مرتب سازی نزولی استفاده می شود؟

الف)Filter by Form           ب)Sort Descending

ج)Filter By Selection        د)Sort Ascending

17-برای درج تصویر در فیلد از چه نوع دادهایی باید استفاده کرد؟

الف)Currency                      ب)Memo                    ج)Text                        د)Ole Object

===========================================================================

1-کدامیک از تعاریف زیر باعبارت مطابقت دارد؟

الف)Field(به هر ستون از جدول گفته می شود)                     ب)Table(به مجموعه ای از چند فیلد گفته می شود)

.ج)Record(به مجموعه ای از چند فیلد گفته می شود)            د)همه موارد

2-پسوند فایلها در Accessچه نامیده می شوند؟

الف)Mbd                  ب)Dbm                       ج)Mcb                         د)Mdb

3-هرفیلد دارای چند مشخصه می باشد؟

الف)سه                       ب)پنج                            ج)چهارشنبه                     د)دو

4-به مجموعهای از یک یا چند رکورد……………می گویند.

الف)فیلد                      ب)بانک اطلاعاتی              ج)فایل                            د)جدول

5-برای پرش فیلد به جای دیگر و برای وصل شدن به اینترنت کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟

الف)Memo                ب)Hyperlink               ج)Look up wizard     د)Currency

6-کدام فیلد  برای ذخیره پولی و ارزی به کار می رود؟

الف)Memo                ب)Number                  ج) Hyperlink              د) Currency

7-جهت جستجو رکورد با شرایط خاص کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف)Ctrl+C              ب)Ctrl+F                    ج)Ctrl+S                     د)Ctrl+M

8-کدام مورد برای ایجاد فرم صحیح می باشد؟

الف)Form Wizard   ب)Auto Form             ج)Form design                       د)همه موارد

9-در روش طراحی فرم به روش دستی Design Viewکدامیک از گزینه های زیر ناحیه نمایش بالا و پایین فرم است؟

الف)Detail                 ب)Page header/Page footer  ج)Form header/footer                       د)هیچکدام

10-به کمک کدام یک از گزینه های زیر بر اساس فیلد عمل مرتب سازی انجام می شود؟

الف)Sort                   ب)Table                      ج)Criterria                 د)Show

11-جهت درج تصویر در فیلد از چه نوع داده استفاده می شود؟

الف)Memo    ب)text                          ج)Currency                د)Ole object

12-کدام گزینه به معنای Sort Descending می باشد؟

الف)مرتب سازی صعودی             ب)مرتب سازی به روش نزولی

ج)مرتب سازی باانتخاب کردن           د)هیچکدام

1-از کدام ویژگی برای درج و پیوند اشیاء استفاده می شود.

الف)Memo                ب)hyper link              ج)Ole object               د)Lookup Wizard

2-در صورتیکه مشخصه ……..فیلد دارای مقدار………باشد می توان فیلد را خالی رها نمود.

الف)Yes-Required                                       ب)No-Reguired

ج)Yes-Dafult Value                                                د)No-Defult Value

3-فایل بانک اطلاعاتیAccess دارای چه پسوندی است؟

الف).Mdb                 ب).Ldb                        ج).Exe             د).Idx

4-برای درنظر گرفتن نام توصیفی برای فیلدها از کدام مشخصه استفاده می شود؟

الف)Defult Value     ب)Capation                ج)New Value              د)Input Mask

5-به مجموعه ای از فیلدهای یک موضوع ………….گفته می شود.

الف)بانک اطلاعاتی         ب)فیلد               ج)رکورد             د)پایگاه داده

6-جهت اجرای یک فیلتر ومشاهده نتایج آن کدام گزینه بکار می رود؟

الف)Advanced Filter                                   ب)Filter Excluding

ج)                             ApplyFilter    د)Validation text

7-برای تعیین عبارتی به عنوان قانون جهت ورود اطلاعات کدام گزینه درست است؟

الف)Field Size          ب)Caption      ج)Validation Rule      د)Validation Text

8-کدام نوع داده زیر جهت فیلدهای متنی نامحدود استفاده می دگردد؟

الف)Number             ب)Lookup      ج)Text                         د)Memo

9-برای ایجاد پر س و چوی پارامتری از چه علامتی استفاده می شو.د؟

الف)[ ]                       ب)( )                ج){ }                             د)به علامتی نیاز نیست.

10-اگر بخواهیم فیلدی با نام وضعیت تاهل داشته باشیم بهتر است از چه نوع داده ای استفاده کنیم؟

الف)Number            ب)Auto Number        ج)Text             د)Yes/No

11-در صورتی که هر دو عبارت شرطی در ردیف Criteriaنوشته شود عملگر بین انها کدام است؟

الف)OR                     ب)NOT                       ج)AND            د)NOR

12-در کدام نوع  از فیلدها می توان آدرس اینترنتی نگه داری کرد؟

اف)Lookup              ب)Ole Object              ج)Hyper link              د)Currency

13-جهت نمایش رکورد های که فاقد شرط تعیین شده در فیلتر می باشند از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)Advanced Filter                                   ب)Title Excluding Selection

ج)Filter By selection                       د)Apply Filter

14-توضیحات نوشته شده در قسمت Description در کدام نوار دیده می شوند؟

الف)نوار عنوان              ب)نوار ابزار         ج)نوار وضعیت                 د)نمایش داده نمی شود.

15-پیش فرض نوع داده Textچند کاراکتر است؟

الف)50                       ب)128              ج)255               د)8

Print Friendly, PDF & Email
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش دروس
برخی رشته‌های کار و دانش حذف شدند

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش، با بیان اینکه هدف گذاری کردیم تا مهر امسال سهم آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با دو درصد رشد به ۴۱.۵ درصد برسد، از حذف برخی رشته‌ها در شاخه کار و دانش هنرستان‌ها خبر داد.

Print Friendly, PDF & Email
نمونه سوالات
نمونه سوالات عربی و تاریخ کارو دانش انسان و محیط زیست و دینی

نمونه سوالات عربی و تاریخ کارو دانش انسان و محیط زیست و دینی

Print Friendly, PDF & Email
نرم افزار چابک
آموزش دروس
نرم افزار چابک

توسعه نرم افزار چابک که به اختصار آن را به عنوان روش چابک (Agile) در توسعه نرم افزار می‌نامند، روشی از توسعه است که سطوح مورد نیاز برای انعطاف‌پذیری نرم افزار را پیش‌بینی می‌کند. توسعه نرم افزار به این روش، نیازمند وقوع یک تغییر فرهنگی در بسیاری از شرکت‌ها است؛ …

Print Friendly, PDF & Email