نمونه سئوالات درس مبانی کامپیوتر (فنی و حرفه ای )

دسته‌بندی نشده
نمونه سئوالات درس مبانی کامپیوتر (فنی و حرفه ای )

تهیه و تنظیم : جمشید آبلو                                           FTTP://WWW.ABLOU.COM

1- برنامه ها برای اجرا در چه محلی قرار می گیرند؟

الف) حافظه جانبی                          ب) حافظه اصلی                               ج) واحد ورودی                              د) واحد پردازش

2- دلیل استفاده از حافظه کمکی چیست؟

الف) داشتن حجم تقریبآَ نا محدود             ب) سرعت بالا                    ج) ذخیره دائمی اطلاعات            د) الف و ج

3- منظور از اطلاعات چیست؟

الف) داده های خام         ب) دادهای عددی           ج) دادهای پردازش شده                              د) همه موارد

4- اطلاعات کدام حافظه در نبود برق از بین می رود؟

الف) RAM                        ب) EPROM                    ج) ROM                            د) EEPROM

5- کوچکترین واحد واحد سنجش اطلاعات در کامپیوتر چیست؟

الف) بیت                             ب) بایت                               ج) مگا بایت                        د) کاراکتر

6- اطلاعات در حافظه کامپیوتر به چه صورت ذخیره می شود؟

الف) دسیمال                      ب) اکتال                             ج) هگزاد دسیمال                            د) باینری

7- چگونه می توانیم اطلاعات حافظه ROM را پاک کنیم؟

الف) با جریان برق                           ب) با اشعه ماوراء بنفش                 ج) امکان پذیر نیست                       د) الف و ب

8- روش دسترسی به اطلاعات در حافظه RAM و HARD DISK جگونه است؟

الف) مستقیم،تصادفی                      ب) تصادفی،مستقیم                         ج) ترتیبی،مستقیم                            د) مستقیم، ترتیبی

9- سرعت کدام نوع از حافظه های زیر بیشتر است؟

الف) CPU                         ب) HARD DISK                         ج) CD-ROM                  د) RAM

10-کدام حافظه خواندنی و نوشتنی است؟

الف) HARD DISK                     ب) ROM                           ج) RAM                            د) الف و ج

11- در کدام دیسک برای دسترسی به اطلاعات از پرتو لیزر استغاده می شود؟

الف) FLOPPY                               ب) CD-ROM                 ج) HARD                        د) FLASH

12- برای ثبت کاراکترهای بالایی در صفحه کلید فشردن کدام کلید لازم است؟

الف) CTL                          ب) ALT                             ج) SHIFT                         د) CAPS LOCK

13- کدام یک از وسایل زیر جزء دستگاهای ورودی و خروجی هستند؟

الف) کارت صدا                                ب) مودم                              ج) هارد دیسک                 د) همه موارد

14- کدام یک از چاپگرهای زیر دارای سرعت بیشتری است ؟

الف) جوهد افشان                           ب) ماتریس نقطه ای                       ج) سوزنی                           د) لیزری

15- کیفیت تصویر به چه عواملی بستگی دارد؟

الف) CPU،RAM                           ب) مانیتور، کارت گرافیک                            ج) فقط کارت گرافیک                    د) الف و ب

نمونه سئوالات درس مبانی کامپیوتر (فنی و حرفه ای )

تهیه و تنظیم : جمشید آبلو                                           FTTP://WWW.ABLOU.COM

 

 

16- کدام گذر گاه برای ورود و خروج اطلاعات در ثباتها بکار می رود؟

الف) گذر گاه آدرس                      ب) گذرگاه کنترل                             ج) گذرگاه داده                               د) همه موارد

17- به زبانهای برنامه نویسی که نزدیک زبان سخت افزار- وآنهای که نزدیک به زبان انسان می باشد چه زبانی گفته می شود؟

الف) سطح بالا- سطح پائین                        ب) سطح پائین- سطح بالا                           ج) اسمبلی          د) سطح میانی

18- کدام یک از موارد زیر جزء نرم افزارهای سیستمی می باشد؟

الف) برنامه واژه پرداز                   ب) مترجم ها                      ج) زبانهای برنامه نویسی               د) برنامه های کاربردی

19- برنامه نویسی با کدام زبان مشکل تر است؟

الف) اسمبلی                      ب) زبان ماشین                 ج) زبان بیسیک                 د) الف و ج

20- كامپيوتر را تعريف كنيد؟

الف) دستگاه الكترونيكي داراي حافظه                                            ب) امكان انجام عمليات رياضي و محاسباتي

ج) دستگاه با قابلت برنامه ريزي                                                       د) همه موارد

21- ويژگيهاي مهم رايانه در باره توانايي ذخيره سازي چيست؟

الف) سرعت دسترسي بالا حافظه محدود                                          ب) توانايي ذخيره سازي انبوه ، سرعت دسترسي بالا

ج) توانايي ذخيره سازي انبوه ، سهولت دسترسي به اطلاعات            د) الف و  ج

22- اجزاي اصلي رايانه را نام ببريد؟

الف) ورودي ، پردازش، خروجي                  ب) سخت افزار، نرم افزار          ج) برد اصلي، ريز پردازنده        د) ب و ج

23- به CPU…………………………………..گفته مي شود؟

الف) ريزپردازنده، مغز كامپيوتر ، حافظه اصلي                            ب) واحد پردازش مركزي ، حافظه اصلي

ج) حافظه اصلي ، واحد پردازش مركزي ، ريزپردازنده             د) ريزپردازنده ، واحد پردازش مركزي ، مغز كامپيوتر

24- به دانستهاي اوليه …………….. وبه اجزاي كه بتوان ديد و لمس نمود ……………………… گفته مي شود؟

الف) دانش، اجزاي اصلي             ب)  نرم افزار، سخت افزار            ج) داده ، سخت افزار       د) اطلاعات، سخت افزار

25- راههايي ارتباطي بين CPU وديگر اجزاء سخت افزاري كامپيوتر بنام ……………………….. مي باشد؟

الف) حافظه اصلي                         ب) گذر گاه                                 ج) نرم افزار                             د) كابل اطلاعات

26- حافظهي سريع و موقتي بين  CPU و حافظه RAM را چه مي نامند؟

الف) حافظه جانبي                        ب) حافظه اصلي                           ج) حافظه پنهان                        د) حافظه اوليه

27- چگونه مي توان بدون حضور فيزيكي با ديگران ملاقات رو در رو انجام داد؟

الف) اينترنت                               ب) ويديو كنفرانس                       ج) فاكس                                د) هيچكدام

نمونه سئوالات درس مبانی کامپیوتر (فنی و حرفه ای )

تهیه و تنظیم : جمشید آبلو                                           FTTP://WWW.ABLOU.COM

28- علت استفاده از سيستم ها ITچيست؟

الف) پردازش سريع اطلاعات،ذخيره سازي با ظرفيت بالا         ب) جستجوي سريع داده هاي ذخيره شده و تركيب آنها

ج) محدوديتهاي سيستم ارتباطي و پردازش سريع اطلاعات                  د) الف و ب

29- منظور از IT چيست؟

الف) تكنيك هاي سازماندهي اطلاعات، دسترسي راحتر به اطلاعات مورد نظر             ب) همان اينترنت مي باشد

ج) با استفاد از IT مي توان ارتباط را محدود كرد                                                         د) الف و ج

30- به 0 و1 ………………………………………………….. گفته مي شود؟

الف) زبان ماشين ، اعداد باينري،بيت                                              ب) سيستم دودويي، زبان ريزپردازنده، بیت

ج) ،اعداد باينري ، زبان ماشين، سيستم دودويي                                د) همه موارد

31- انواع حافظه را نام ببريد؟

الف) اوليه،ثانويه                    ب) اصلي، جانبي                              ج) حافظه پنهان                      د) الف وب

32- انواع نرم افزار را نام ببريد ؟

الف) سيستمي ،كاربردي           ب) تخصصي ،عمومي                   ج) ساده، تك منظوره                د) عمومي،ساده

33- بخش هايي تشكيل دهنده شيار را چه مي نامند؟

الف) سكتور                                         ب) قطاع                 ج) الف و ب                          د) كلاستر

34- حافظه ها ، پردازنده،ودستگاه هاي ورودي و خروجي به چه قطعه اي متصل مي شوندو كار منبع تغذيه چيست؟

الف) جعبه كيس ، تبديل برق شهر به DC                                               ب) برد اصلي، تأمين برق با ولتاژ بالا

ج) جعبه كيس ، تأمين برق با ولتاژ بالا                                                     د) برد اصلي، تبديل برق شهر به DC

35- حافظه اصلي …………… باCP در ارتباط ……………….. وبا قطع برق اطلاعات آن ازبين مي رود؟

الف) ROM، غيرمستقيم             ب) RAM، غيرمستقيم         ج) ROM، مستقيم                    د) RAM، مستقيم

36- انواع سيستم كد گذاري ASCII را نام ببريد؟

الف) استاندارد، توسعه يافته          ب) داراي 256و128كد          ج)كد 7 بيت و8 بيت              د) همه موارد

37- وظايف دستگاه هايي ورودي چيست؟

الف) تبديل داده ها بصورت دريافت كننده ريز پردازنده                   ب)تبديل 0و1 به اشكال قابل فهم كاربر

ج) وارد كردن اطلاعات بصورت خودكار                                               د) همه موارد

38- حافظه با گنجايش زياد ، ارتباط غير مستقيم با CPUودسترسي مستقيم به اطلاعات ازخصوصيات كدام حافظه مي باشد؟

الف) حافظه اصلي                      ب) حافظه RAM                       ج) حافظه اوليه                                د) حافظه جانبي

39- قلم نوري، مانيتور، اسكنر ،پلاتر جزء كدام يك از دستگاه ها مي باشند؟

الف)خروجي، خروجي،ورودي، خروجي                                      ب) ورودي، خروجي، ورودي، خروجي

ج) ورودي، خروجي، خروجي، ورودي                                           د) ورودي، ورودي، خروجي، خروجي

نمونه سئوالات درس مبانی کامپیوتر (فنی و حرفه ای )

تهیه و تنظیم : جمشید آبلو                                           FTTP://WWW.ABLOU.COM

40- نرم افزار را تعريف كنيد؟

الف) رابط بين انسان وسخت افزار كنترل ومديريت سيستم               ب) انجام تمام كارها،مانند روحي درجسم سخت

ج) رابط بين انسان وسخت افزار، انجام تمام كارها                            د) همه موارد

41- انواع نرم افزارهاي كاربردي را نام ببريد؟

الف) عمومي، تك منظوره، گرافيكي                                               ب) تخصصي، ساده، پردازش تحليلي

ج) عمومي، تك منظوره،ساده                                                          د) عمومي، تك منظوره، پردازش تحليلي

42- به مجموعه اي از دستورالعمل ها كه به كمك سخت افزار رايانه اجرا مي شود ……………. گفته مي شود؟

الف) سيستم                                         ب) داده                                    ج) برنامه                                           د) دانش

43- واحد اندازه گيري وسنجش اطلاعات را ……. وكوچكترين مقدارآن يك صفر ويا يك است را ……. مي گوييم؟

الف) بيت،بايت                     ب) بايت،بيت                                ج)بايت،زبان ماشين                    د) بيت، زبان ماشين

44- منظوراز كلاستر چيست؟

الف) همان سيلندر است                 ب) چند قطاع به هم پيوسته            ج) چند شيار به هم پيوسته                د)همه موارد

45- ارتباط بین حافظه اصلی و ریز پردازنده چگونه است؟

الف)مستقیم، یک طرفه                  ب)غیرمستقیم، دو طرفه                 ج) مستقیم، دوطرفه        د) غیر مستقیم، یک طرفه

46- به محلهای ورود و خروج چه گفته می شود؟

الف) BUS                         ب)PORT                          ج) ALU                             د) CU

47-رابط میان کاربر و ریز پردازنده چه نام دارد؟

الف) سیستم عامل                             ب) نرم افزار                      ج) دستگاه ورودی                            د)حافظه اصلی

48- رابط میان انسان وسخت افزار چه نام دارد؟

الف) سیستم عامل                             ب) نرم افزار                      ج) دستگاه ورودی                            د)حافظه اصلی

49- هر نقطه بر روی صفحه نمایش چه نام دارد؟

الف) نقطه                           ب) بیت                                 ج) پیکسل                            د) کاراکتر

50- محدودیت اندازه ی  کاغذ از معایب کدام چاپگر می باشد؟

الف) سوزنی                       ب) جوهر افشان                               ج) رسام                               د) لیزری

51- گنجایش کم و ناپایداری اطلاعات از معایب کدام حافظه می باشد؟

الف- ROM                      ب) RAM                           ج) EPROM                     د) ب و ج

52- منظور از حرف X در CD-ROM نشانگر چیست؟

الف) سرعت انتقال 150 KB درثانیه                           ب) سرعت انتقال KB 300درثانیه

ج) سرعت انتقال 50KB درثانیه                                  د) سرعت انتقال 250KB درثانیه

 

 

نمونه سئوالات درس مبانی کامپیوتر (فنی و حرفه ای )

تهیه و تنظیم : جمشید آبلو                                           FTTP://WWW.ABLOU.COM

53- اندازه گیری سرعت انتقال داده ها در یک خط ارتباطی را چه می نامند؟

الف) ارتباطات                   ب) بایت                               ج) بیت                 د) پهنای باند

54- محلی را که داده درآن قرار می گیرند تا عملیات مربوط به ذخیره و بازیابی درآن صورت گیردرا جه می نامند؟

الف) ریز پردازنده                           ب) حافظه                           ج) ثبات                                د) الف و ج

55- تبدیل اشکال قابل فهم کامپیوتر به اشکال قابل فهم کاربر از وظایف کدام دستگاه می باشد؟

الف) خروجی                    ب) ورودی                          ج) مترجم ها                      د) ریز پردازنده

56- تبدیل اشکال قابل فهم کاربر به اشکال قابل فهم کامپیوتر(0،1) از وظایف کدام دستگاه می باشد؟

الف) خروجی                    ب) ورودی                          ج) مترجم ها                      د) ریز پردازنده

57-حافظه ای که داده های درون آن دائمی و با قطع برق از بین نمی رود چه نام دارد؟

الف) RAM                        ب) EPROM                    ج) EEPROM                 د) ROM

58- برای نوشتن در کدام حافظه از دستگاه PROGRAMMER استفاده می شود؟

الف) RAM                        ب) EPROM                    ج) EEPROM                 د) ROM

59- دسترسی به اطلاعات حافظه CACHE  و BUFFER چگونه می باشد؟

الف) مستقیم                       ب) غیر مستقیم                  ج) فقط خواندنی                             د) تصادفی

60-  شیارهای هم شماره در صفحات مختلف تشکیل چه چیزی می دهند؟

الف) قطاع                          ب) سکتور                            ج) سیلندر                           د) شیار

61- کلید های END  و HOM جزء چه کلید های می باشند؟

الف) ویرایشی                   ب) تابعی                             ج) مبدل                              د) تایپ

62- کلید های SHIFT،CTRLوALT جزء چه کلید های می باشند؟

الف) ویرایشی                   ب) تابعی                             ج) مبدل                              د) تایپ

63- چه دستگاهی خطوط تصویر پیوسته را به کدهای دیجیتال تبدیل می کند؟

الف) SCANNER                          ب) DIGITIZER                            ج) POINTER                                د) MOUSE

64- برای تبدیل داده های دیجتالی به داده های آنالوگ مخابراتی و بالعکس از چه وسیله ای استفاده می شود؟

الف) کارت شبکه                              ب) تلفن                               ج) فاکس                             د) مودم

65- واحد پردازش مرکزی (CPU) در چه تراشه ای قرار دارد؟

الف) جعبه کیس                                ب) برد اصلی                     ج) ریزپردازنده                                د) حافظه اصلی

66- رمزگشایی از وظایف چه دستگاهی می باشد ؟

الف) واحد محاسبه و منطق                          ب) ثبات                               ج) واحد کنترل                                 د) همه موارد

67- داده ها و آدرس ها از چه طریقی به پردازنده می رسند؟

الف) درگاه                         ب) گذرگاه آدرس                           ج) گذرگاه داده                               د) گذرگاه

نمونه سئوالات درس مبانی کامپیوتر (فنی و حرفه ای )

تهیه و تنظیم : جمشید آبلو                                           FTTP://WWW.ABLOU.COM

68- به تعداد دستورالعمل های که در یک ثانیه انجام می شود را چه می گویند؟

الف) ظرفیت گذرگاه                      ب) ساعت سیستم                               ج) ظرفیت ثبات د) گستردگی دستورالعمل ها

69- به پردازشی که بااستفاده از چند پردازنده بطور هم زمان صورت می گیرد را ……………. می نامند؟

الف) پردازش موازی                      ب) پردازش ترتیبی         ج) پردازش محاوره ای                 د) پردازش دسته ای

70- نام دیگر پردازش اشتراک زمانی چیست؟

الف) پردازش موازی مجازی       ب) پردازش ترتیبی         ج) پردازش محاوره ای                 د) پردازش دسته ای

71- در کدام یک از دستگاه ها فرستنده و گیرنده از طریق آنتن هایی که در خط مستقیم دید مستقیم هم هستند با هم به تبادل می پردازند؟

الف) مایکروویو                                ب) ماهواره                        ج) بی سیم                          د) الف و ب

72- بی سیم و تلفن از کدام نوع ارتباط مخابراتی می باشد؟

الف) دو طرفه کامل ، دو طرفه غیر همزمان                                          ب) دو طرفه غیر همزمان ، دو طرفه کامل

ج) ساده یک طرفه ، دو طرفه کامل                                                           د) ساده یک طرفه ، دو طرفه غیر همزمان

73- در ارسال داده ها به صورت پشت سر هم از چه روشی استفاده می شود؟

الف) موازی                        ب) سری                              ج) ترتیبی            د) ب و ج

74- در ارسال داده ها از طریق درگاه های USB از چه روشی برای ارسال استفاده می شود؟

الف) موازی                        ب) سری ، موازی                             ج) سری                               د) هیچکدام

75- سیستمهای ارتباطی که درآنها یک صفحه کلید و یک صفحه نمایش به کار رفته است را چه می نامند؟

الف) مالتی پلکسر                            ب) ترمینال                         ج) شبکه حلقه ای                             د) شبکه ترکیبی

76- سرعت انتقال داده ها در کدام یک از شبکه های زیر بیشتر می باشد؟

الف) شبکه خطی                              ب) شبکه ستاره ای                            ج) شبکه حلقه ای                            د) شبکه ترکیبی

77- همبندی سلسله مراتبی نام دیگر کدام نوع از شبکه می باشد؟

الف) شبکه خطی                              ب) شبکه ستاره ای                            ج) شبکه حلقه ای                            د) شبکه ترکیبی

78- نام دیگر شبکه های LAN ، MAN  ، WAN چیست؟

الف) شهری، محلی، وسیع                                                            ب) شهری ، وسیع ، محلی

ج) محلی، وسیع ، شهری                                                               د) محلی ، شهری ، وسیع

79- توسط چه چیزی چیزی آدرس دهی به سایت امکان پذیر می گردد؟

الف) دامنه                                          ب) صفحات وب                 ج) نام سرویس                  د) همه موارد

80- نحوی ارسال داده ها از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر توسط ……………………..مشخص می گردد؟

الف) WWW                    ب)HTTP                           ج) FTP                               د) ب و ج

 

نمونه سئوالات درس مبانی کامپیوتر (فنی و حرفه ای )

تهیه و تنظیم : جمشید آبلو                                           FTTP://WWW.ABLOU.COM

81- به شبکه درون سازمانی که شبیه اینترنت عمل می کند ودر محدوده ای کوچکتر از همان قراردادها تبعیت می کند …………………… گفته می شود؟

الف) اکسترانت                  ب) اینترانت                        ج) اینترنت                          د) تل نت

82-  منظور از URL چیست؟

الف) آدرس منحصر به فرد                                                         ب) HTTP://WWW..ABLOU.COM

ج) همان قرارداد اینترنتی است                                                                       د) الف و ب

83- به کامپیوتر های که امکان اتصال ئاجرای برنامه ها از راه دور را می دهند………….. گفته می شود؟

الف) INTERNET                        ب) INTRANT                               ج) EXTRANET                          د) TELNET

84- برای اینکه بتوان یک کانال ارتباطی را برای چندین سیگنال به اشتراک گذاشت از چه دستگاهی استفاده

می شود؟

الف) ترمینال                      ب) پایانه                              ج) مالتی پلکسر                                د) کارت شبکه

85- در کدام نوع از شبکه به یک کامپیوتر گره گفته می شود؟

الف) شبکه خطی                              ب) شبکه ستاره ای                            ج) شبکه حلقه ای                            د) شبکه ترکیبی

86- برای اتصال کامپیوتر مرکزی به سایر کامپیوتر ها از چه دستگاهی استفاده می شود؟

الف) ترمینال                      ب)هاب                                 ج) مالتی پلکسر                                د) کارت شبکه

87- در کدام نوع از شبکه ها کامپیوتر مرکزی وجود ندارد؟

الف) شبکه پایانه هی       ب) شبکه سرویس دهنده                ج) شبکه نظیر به نظیر                          د) شبکه ترکیبی

88-کدام گزینه بیانگر قرارداد در اینترنت می باشد؟

الف) WWW                    ب)HTTP                           ج) COM                            د) NET

89- بهترین موتور جستجو در اینتر نت  چیست؟

الف) MSN                        ب) YAHOO                                   ج) GOOGLE                 د) الف و ب

90-  رابط میان نرم افزار وسخت افزار چه نام دارد؟

الف) سیستم عامل                             ب) نرم افزار                      ج) دستگاه ورودی                            د)حافظه اصلی

91- زمان بندی وقت CPU از وظایف ………………………… می باشد؟

الف) حافظه اصلی                            ب) نرم افزار                      ج) دستگاه ورودی                            د) سیستم عامل

92-  ………… همه برنامه را یکجا به زبان ماشین تبدیل ولی ………… دستورات را یکی یکی به زبان ماشین تبدیل می کند؟

الف) مفسرها،کامپایلر                     ب) کامپایلر، مفسر           ج) دستگاه ورودی، مفسر              د) دستگاه ورودی،کامپایلر

93- نرم افزارهای که عملیات مربوط به استفاده از کامپیوتر را ساده تر می کنند چه نامیده می شوند؟

الف) نرم افزارهای کاربردی                       ب) برنامه های کمکی                     ج) کامپایلر                          د) مفسر

نمونه سئوالات درس مبانی کامپیوتر (فنی و حرفه ای )

تهیه و تنظیم : جمشید آبلو                                           FTTP://WWW.ABLOU.COM

94- برای انجام عملیات آماری روی داده ها از چه برنامه ای استفاده می شود؟

الف) واژه پرداز                                ب) بانک اطلاعاتی                           ج) مدیریت پروژه                             د) صفحه گسترده

95- سیستمی که درآن تقسیم کار، ارتباطات و کنترل وجود داشته باشد چه نام دارد؟

الف) سیستم                        ب) زیر سیستم                    ج) سازمان                          د) توالی

96- بخش های اصلی یک سیستم چیست؟

الف) توالی، محدوده و محیط،هدف ، ورودی ها                                 ب) ابزار و عوامل انسانی ، خروجی ها

ج) ورودی ، پردازش، خروجی                                                                   د) الف و ب

97- اجزاء اصلی یک سیستم چیست؟

الف) توالی، محدوده و محیط،هدف ، ورودی ها                                 ب) ابزار و عوامل انسانی ، خروجی ها

ج) ورودی ، پردازش، خروجی                                                                   د) الف و ب

98- هدف استفاده از سیستمهای اطلاعاتی چیست؟

الف) نیروی انسانی         ب) سیستم اطلاعات مدیر              ج) ارتقای مهارتها و نحوه عملکرد                              د) الف وب

99- به روز رسانی اطلاعات سازمان بر عهده چه نوع سیستمی است؟

الف) پردازش تراکنشی                                  ب) پایگاه داده ها                             ج) اطلاعات مدیریت                       د) همه موارد

100- برای ارائه روشی مدرن برای تولید نرم افزار مطابق با نیاز کاربران چه کاری ضروری است؟

الف) نیروی انسانی                          ب) سیستم اطلاعات مدیر                               ج) تجزیه و تحلیل                            د) توالی

101- استفاده از ماشین ها خودکار به جایی انسان در انجام امور فیزیکی را چه می نامند؟

الف) اتوماسیون اداری                   ب) اتوماسیون                    ج) اتو ماتیک                      د) سیستم مکانیکی خودکار

102- چه چیزی باعث برقراری ارتباط بهتر بین مدیران و کارمندان می شود؟

الف) اتوماسیون اداری                   ب) اتوماسیون                    ج) اتو ماتیک                      د) سیستم مکانیکی خودکار

103- ارسال فایل در اتوماسیون اداری توسط چه چیزی انجام می شود؟

الف) نامه اداری                               ب) مدیر مربوطه                              ج) کارمندان                      د) پست الکترونیک

104- برای برگزاری دوره های آموزش از راه دور از ……………… استفاده می شود؟

الف) اینترنت                      ب) پست الکترونیکی                        ج) پست صوتی                  د) ویدئو کنفرانس

105- ارسال اطلاعات در اکثر موسسات و سازمان ها به طور معمول از طریق چه دستگاهی صورت می گیرد؟

الف) اینترنت                      ب) پست الکترونیکی                        ج) فاکس                             د) ویدئو کنفرانس

106- ربات ها شرایط محیط را توسط چه ابزارهای دریافت می کنند؟

الف) هوش مصنوعی                       ب) حسگر                            د) برنامه                              د) نیروی انسانی

 

 

نمونه سئوالات درس مبانی کامپیوتر (فنی و حرفه ای )

تهیه و تنظیم : جمشید آبلو                                           FTTP://WWW.ABLOU.COM

107- تفسیر اطلاعات موجود در پایگاه دانش بر عهده چیست؟

الف) موتور استنتاج                         ب) پایگاه دانش                 ج) رابط کاربر                   د) سیستم های خبره

108- اجزای سیستم های خبره کدامند؟

الف) پایگاه دانش، رابط کاربر                    ب) موتور استنتاج                             ج) رباتیک                           د) الف و ب

109- یکی از زیر مجموعه های اصلی هوش ماشین ………………….. است؟

الف) هوش ماشین                            ب) سیستم های خبره                      ج) حسگر                             د) پایگاه دانش

110- برنامه های کامپیوتری هوشمندی که دانش و روش های استنباط و استنتاج را به کار می گیرند تا مسایلی را حل کنند چه نام دارند؟

الف) ربات                           ب) پردازش زبان طبیعی                               ج) سیستم های خبره                       د) الف و ب

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانل باتیس
دسته‌بندی نشده
پانل باتیس

یکی از مزایای سقف و دیوارهای کاذب، پوشش دهی تاسیسات ساختمان و لامپ‌ها می‌باشد. شما می‌توانید با انجام زیرساخت‌های لازم، هر تعداد لاین نوری که مایل بودید را در سقف و دیوار کاذب نصب کنید.

Print Friendly, PDF & Email
انتخاب رشته کامپیوتر
دسته‌بندی نشده
آینده‌ات رو تایپ کن!

نتخاب رشته کامپیوتر در دانشگاه‌های صنعتی ایران برای دانش‌آموزان زیادی ممکن است، اما در کنار علاقه، چه چیز باعث می‌شود یک دانش‌آموز به سراغ رشته مهندسی رایانه برود؟

Print Friendly, PDF & Email
آموزش دروس
رشته های تحصیلی هنرستان

انتخاب رشته ای که هر فرد در دبیرستان انجام می دهد در زندگی آینده او به صورت مستقیم تاثیرگذار است. دانش آموزانی که می خواهند در گروه فنی و حرفه ای انتخاب رشته کنند می توانند با کسب نمره لازم، به ثبت نام در رشته های هنرستان بپردازند. تمامی دانش …

Print Friendly, PDF & Email