شرح وظایف معاون آموزشی هنرستان و دبیرستان

شرح وظايف پست سازماني
شرح وظایف کارکنان آموزشگاه

شرح وظایف معاون آموزشی هنرستان و دبیرستان

همكاري و ايجاد تعامل با سايرمعاونين و كاركنان مدرسه جهت اجراي صحيح وظايف آنان و بهبود امور و افزايش بهره وري در مدرسه
ـ همكاري ومشاركت با ساير كاركنان، دانش آموزان و اولياي آنها در بهره گيري از امكانات و ظرفيتهاي داخل و خارج از مدرسه
ـ همكاري با ساير كاركنان مدرسه درجهت اجراي صحيح و به موقع برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي مدرسه براساس ضوابط و مقررات
ـ همكاري و مشاركت با مدير و ساير كاركنان در ايجاد محيطي آموزنده و پرورش دهنده براي شكوفايي استعدادهاي مختلف دانش آموزان متناسـب با تفاوت هاي فردي آن ها
ـ همكاري در تهيه و تنظيم برنامه سالانه آموزشي، تربيتي و اداري مدرسه و اجراي شايسـته آن بـا رعايـت ضـوابط و مشـاركت اوليـاء، كاركنـان، دانش آموزان
ـ همكاري با مدير مدرسه در تهيه و تنظيم برنامه هفتگي و مديريت بر اجراي منظم و دقيق برنامه
– تهيه و تنظيم تقويم اجرايي از فعاليت ها و وظايف محوله به منظور افزايش بهره وري
ـ برنامه ريزي ، اقدام و تسهيل ايفاي نقش مؤثر آموزشي و تربيتي معلمان در فرايند ياددهي – يادگيري به منظور توسعه مهارتهاي زندگي مبتني بر اخلاق و رفتار اسلامي
ـ نظارت مستقيم در مراقبت بر رفتار ، كردار و حضور و غياب دانش آموزان براساس آيين نامه انضباطي مصوب
ـ نظارت و مراقبت بر پوشش و حجاب دانش آموزان و كاركنان مدرسه
ـ برنامه ريزي و نظارت برحسن انجام فعاليت ها و وظايف كاركنان مدرسه و ارزشيابي مستمر از عملكرد آن ها براساس ضوابط ، همچنين شناسـايي كاركنان كوشا ، ساعي ، فعال و شايسته معرفي به مدير
ـ همكاري در برنامه ريزي، نظارت و اجراي فعاليتهاي عمومي و فراگير مدرسه نظير مراسم آغازين، مناسبتها، ايام ا…، نماز جماعت، فعاليـت هـاي قرآني ، علمي ، آموزشي فرهنگي، هنري و ورزشي و… ، بازديدها و اردوهاي آموزشي و پرورشي
ـ همكاري در تأمين شرايط ايمني و بهداشتي دانشآموزان،كاركنان و محيط مدرسه درجهت پيشگيري از بيمـاري هـا، سـوانح و حـوادث احتمـالي و
مقابله با آنها و نظارت بر تغذيه ميان وعده دانش آموزان
ـ خودآموزي، تحقيق و پژوهش و سعي در مطالعه مداوم منابع آموزشي و تربيتي و آشنايي با روش هاي فعـال آموزشـي بـه منظـور بـالابردن سـطح
آگاهي ها و مهارت هاي شغلي
ـ تهيه، و تنظيم برنامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي – تربيتي دانش آموزان ،تجزيه وتحليل نتايج ارزشيابي،برگزاري جلسات همـاهنگي و مشـاوره ي
آموزشي با معلمان، اولياء و دانش آموزان، و همكاري در اجرا و اطلاع رساني به موقع به اولياء آنان
ـ برنامه ريزي و اقدام براي بهبود وضعيت دانش آموزان داراي افت تحصيلي، ناهنجاريهاي رفتـاري – اخلاقـي، نارسـايي هـاي جسـماني و مشـكلات
خانوادگي با حفظ اصل رازداري و در صورت لزوم معرفي آن ها به مدير جهت اقدامات مقتضي
ـ حضور مؤثر در مدرسه قبل از ورود دانش آموزان و خروج پس از خارج شدن تمامي دانش آموزان از مدرسه
ـ تشكيل جلسات مرتبط با گروه هاي درسي و شوراي معلمان و همكاري در برنامه ريزي جهت تشكيل شـوراي مدرسـه، انجمـن اوليـاء و مربيـان،
شوراي دانش آموزي و …) و زمينه سازي براي حضور فعال اعضا
ـ همكاري در آماده سازي فضا و تجهيزات آموزشي مورد نياز قبل از آغازسال تحصيلي و همچنين برنامه ريزي و نظارت بر حسـن اسـتفاده از فضـا و
تجهيزات آموزشي توسط معلمان و دانشآموزان
ـ برنامه ريزي در ثبت نام و سازماندهي دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط
ـ همكاري جهت تهيه و تنظيم دفاتر رسمي مدرسه در زمان مقرر
ـ اجراي بخشنامهها، دستورالعملها، آيين نامههاي ارجاعي از سوي مدير
ـ تهيه و تنظيم گزارشهاي لازم درخصوص فعاليت هاي انجام شده برابر وظايف محوله جهت ارائه به مديرمدرسه
ـ مراقبت ونظارت بر فعاليتها و رفتار دانش آموزان درساعات تفريح، خارج از كلاس و در مواقع عدم حضور دبير در كلاس درس
2

ـ تحويل اسناد به مدير مدرسه درصورت تغييرسمت
ـ پاسخگويي به والدين، دانش آموزان، كاركنان و ساير مراجعين به مدرسه در راستاي تكريم ارباب رجوع
ـ ثبت و تكميل فرم هاي ارزشيابي كاركنان با نظر مدير مدرسه
– كنترل، حضور و غياب كاركنان اداري و آموزشي مدرسه و همكاري با سايركاركنان براي انجام وظايفشان در غياب آنان
– شناسائي دانش آموزاني كه ناهنجاريهاي رفتاري دارند و اقدام در جهت رفع مشكلات آنان از طريق مراجع ذيربط با اطلاع مدير مدرسه
– رسيدگي به حضور و غياب دانش آموزان و ارائه گزارشي لازم به مدير مدرسه و آگاه ساختن بموقع اوليا آنان
– نظارت بر كار و فعاليتهاي خدمتگزاران ، سرايدار ، نگهبان و ديگر عوامل خدماتي مدارس
– حضور در مدرسه در كليه اوقات رسمي طول سال تحصيلي و تعطيلات فصلي طبـق مقـررات و دسـتورالعملهاي صـادره از سـوي وزارت
آموزش و پرورش
– استفاده از فناوري هاي هوشمند در امورات مدرسه

Print Friendly, PDF & Email
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش دروس
برخی رشته‌های کار و دانش حذف شدند

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش، با بیان اینکه هدف گذاری کردیم تا مهر امسال سهم آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با دو درصد رشد به ۴۱.۵ درصد برسد، از حذف برخی رشته‌ها در شاخه کار و دانش هنرستان‌ها خبر داد.

Print Friendly, PDF & Email
بخشنامه جدید
ظروف آلمینیومی یکبار مصرف یاس

شرکت ظروف آلمینیومی یکبار مصرف یاس تولید کننده و تامین کننده ظروف یکبار مصرف با بیش از یک دهه تجربه در این حوزه

Print Friendly, PDF & Email
نرم افزار چابک
آموزش دروس
نرم افزار چابک

توسعه نرم افزار چابک که به اختصار آن را به عنوان روش چابک (Agile) در توسعه نرم افزار می‌نامند، روشی از توسعه است که سطوح مورد نیاز برای انعطاف‌پذیری نرم افزار را پیش‌بینی می‌کند. توسعه نرم افزار به این روش، نیازمند وقوع یک تغییر فرهنگی در بسیاری از شرکت‌ها است؛ …

Print Friendly, PDF & Email