اطلاعیه ها

ابزار مدیریتی صرفه جویی در کار پشتیبانی شبکه

تمایل کار جدید به ایجاد و صرف زمان صرفه جویی شده با ابزار مدیریتی که صرفه جویی در کار می کند، تنها تا حدی چیز بدی است که اجازه داده می شود بدون توجه دقیق به هزینه فرصت آن نسبت به آن پسماند، اتفاق بیفتد.