معرفی رشته کامپیوتر
رشته های فنی و حرفه ای

معرفی رشته کامپیوتر

معرفی رشته کامپیوتر عصر کنونی عصر ارتباطات می باشد که این امر باعث پیشرفت سریع و وسیع در تکنولوژی سخت افزار گردید. در حال حاضر علوم و صنایع گوناگون در بیشتر زمینه ها به کامپیوتر وابسته می باشند به همین دلیل استفاده از امکانات کامپیوتری و ارتباط از طریق شبکه …