شرح وظايف پست سازماني
شرح وظایف کارکنان آموزشگاه

شرح وظایف استاد کار

شرح وظایف استاد کار همكاري مستمر و مداوم با مدير ، معاونان و سرپرست بخش و كارگاه و هنرآموزان در كارگاه مربوطه – آماده سازي كارگاه به منظور انجام آموزش هاي عملي و فراهم سازي وسايل موردنياز (مواداوليه، ادوات ابزارآلات و …) جهت اموزش روزانه – تعمير، حفظ و نگهداري …