آموزش دروس

جزوات آموزشی رشته شبکه و نرم افزار

جزوات آموزشی رشته شبکه و نرم افزار نام و نام خانوادگی نویسنده)گان( پایه و رشته نام استاندارد شاخه پردیس پیرایش 11-12 رشته شبکه و نرم افزار فنی و حرفه ای آمنه آب زن دوازدهم کامپیوتر نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار فنی و حرفه ای حمیدرضا آقامحمدی پایه …