رشته های کارو دانش

آشنایی با رشته «برق صنعتی» در شاخه کاردانش

یکی از بهترین تعریف‌هایی که از رشته برق شده است، این است که محور اصلی فعالیت‌های رشته برق، تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است.