شرح وظايف پست سازماني
شرح وظایف کارکنان آموزشگاه

شرح وظایف معاونت اجرائی

شرح وظایف معاونت اجرائی همكاري و ايجاد تعامل با ساير معاونين و كاركنان مدرسه جهت اجراي صحيح وظايف آنان و بهبود امور و افزايش بهره وري در مدرسه ـ همكاري و مشاركت با ساير كاركنان، دانشآموزان و اولياي آن ها در بهره گيري از امكانات و ظرفيتهاي داخل و خارج …