ارزیاب بیمه
دسته‌بندی نشده

ارزیاب بیمه

کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص کسی است که بتواند از عهده انعقاد قرارداد انواع بیمه عمر، انواع بیمه حوادث، بیمه درمانی مسافرین عازم به خارج از کشور، بکارگیری کامپیوتر، اجرای مقررات و آئین نامه های شغلی و برقراری ارتباط با سیستم های ذیربط برآید.