فرآيند ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي

آموزش دروس

 فرآيند ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي

تعاریف و اصطلاحات:
مدیران و کارمندان: مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی.
ارزشیابی عملکرد: یکی از زیرنظام های مدیریت عملکرد است که به منظور سنجش و ارزش گذاری سالانه عملکرد مدیران و کارمندان با استفاده از روش ها و ابزارهای لازم با نگاه به گذشته و قضاوت در مورد میزان تحقق برنامه های مورد توافق بین ارزشیابی شونده و مقام مسئول انجام می گیرد.
عوامل اختصاصی: محورها و اقداماتی هستند که برای تحقق برنامه های عملیاتی سالانه توسط ارزشیابی شونده در طول دوره ارزشیابی انجام می گیرد و مورد ارزشیابی قرار می گیرند.
عوامل عمومی مدیریتی: نقش ها و مهارت های عمومی مدیریتی از جمله برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزشیابی هستند که توسط ارزشیابی شونده (مدیر) در طول دوره ارزشیابی اجرا می گردد و مورد ارزشیابی قرار می گیرند.
عوامل عمومی پشتیبان: عواملی هستند که به عنوان پشتیبان موجب تسریع و تسهیل عملکرد ارزشیابی شونده در انجام برنامه های مورد توافق در طول دوره ارزشیابی می شود.
عوامل فرآیندی: شامل عوامل توسعه ای، عوامل رفتاری و تشویقات هستند که ارزشیابی شونده در طول دوره ارزشیابی از آنها برخوردار می گردد. موارد ثبت شده در معيارهاي فرآيندي (توسعه اي، تشويقات، رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و همكاران)، بايد بر اساس مستندات مربوطه، توسط تأييد كننده و واحد منابع انساني تأييد شده و پيوست فرم گردد. این عوامل عبارتند از:
عوامل توسعه ای: فعالیت هایی که فرد ارزشیابی شونده در جهت ارتقاء سطح دانش و توانمندی برای بهبود عملکرد خود و سایر کارمندان واحد تحت سرپرستی انجام می دهد.
عوامل رفتاری: افعالی هستند که در طول دوره ارزشیابی توسط ارزشیابی شونده بروز پیدا می کند، این افعال بر اساس میزان انطباق آنها با انتظارات و معیارهای جامعه، سازمانی و ارزش های دینی مورد ارزشیابی قرار می گیرد.
تشویقات: تقدیرنامه های مرتبط با شغل هستند که ارزشیابی شونده به صورت مکتوب و رسمی از مقامات و مدیران مافوق در طول یک دوره ارزشیابی دریافت می کند.
محور ارزشیابی: حوزه و زمینه ای است که برگرفته از عوامل ارزشیابی می باشد و معیارها و شاخص های ارزشیابی بر آن اساس تعیین می گردد.
معیار: مشخصه ای است که بر اساس آن شاخص های سنجش و ارزشیابی برای امتیاز دهی به عملکرد تهیه می گردد.
شاخص:  مشخصه ای است که بر اساس آن عملکرد افراد با توجه به ورودی ها، فرآیند و برونداد، امتیازدهی و مورد ارزشیابی قرار می گیرند.
دوره ارزشیابی: به دوره زمانی اطلاق می شود که عملکرد مدیران و کارمندان در آن بازه مورد ارزشیابی قرار می گیرد.
ارزشیابی کننده (مدیر بلافصل) : مسئولی است که از لحاظ سلسله مراتب سازمانی به طور مستقیم مسئولیت سرپرستی و ارجاع کار به ارزشیابی شونده را دارد و از وی گزارش دریافت می کند.
تأیید کننده: مدیری است که از لحاظ سطح سازمانی بالاتر از ارزشیابی کننده قرار دارد.
ارزشیابی شوندگان: مدیران و کارمنداني هستند که در طی دوره ارزشیابی حداقل شش ماه به خدمت اشتغال دارند.
حد نصاب امتیاز ارزشیابی: حد نصاب مقرر در ارزشیابی سالانه برای مدیران و کارمندان رسمی کسب حداقل 50 امتیاز از مجموع 100 امتیاز فرم ارزشیابی «موضوع ماده (1)آیین نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری» و حد نصاب مقرر در ارزشیابی عملکرد سالانه برای کارمندان پیمانی و کارکنان قراردادی حداقل 70 امتیاز از مجموع 100 امتیاز فرم ارزشیابی می باشد.

Print Friendly, PDF & Email
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین ویژگی معلم
آموزش دروس
وظیفه های اصلی معلم چیست؟

وظیفه های اصلی معلم چیست؟وظیفه‌های معلم شامل موارد زیر است:وظیفه معلم شامل موارد زیادی است معلمی عشق است و هنر ذاتی و رهبری آموزشی

Print Friendly, PDF & Email
شیوه نامه جلوه های ویژه معلمی
آموزش دروس
شیوه نامه جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید

شیوه نامه جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید از سوی ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم ابلاغ شد. هم اکنون شیوه نامه اجرای برنامه شناسایی و معرفی جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید در سال تحصیلی 1401-1400 به استان ها ابلاغ شده است.

Print Friendly, PDF & Email
نقش خلاقیت
آموزش دروس
نقش خلاقیت و نوآوری در یادگیری دانش آموزان

خلاقیت به معنای خلق و آفرینش اندیشه ها، ایده ها، افکار نو و بدیع، متفاوت نگریستن ، کشف و ابداع راه حل های جدید برای حل یک مسأله است و نوآوری فرایند کسب اندیشه های خلاق و تبدیل آن به محصول و خدمت و یا یک روش عملیاتی مفید است. معلمان و مربیان آموزشی در شناسایی علایق و زمینه های رشد خلاقیت و نوآوری دانش آموزان بسیار مثمر ثمر می باشند زیرا اگر این نیرو که در واقع مولد انرژی در جامعه است با بی توجهی روبرو گردد آموزش و پرورش هر روز ضعیف تر شده و چرخهای آن یکی پس از دیگری از حرکت باز خواهد ایستاد

Print Friendly, PDF & Email