شرح وظایف معاون آموزشی هنرستان و دبیرستان

شرح وظايف پست سازماني
شرح وظایف کارکنان آموزشگاه

شرح وظایف معاون آموزشی هنرستان و دبیرستان

همكاري و ايجاد تعامل با سايرمعاونين و كاركنان مدرسه جهت اجراي صحيح وظايف آنان و بهبود امور و افزايش بهره وري در مدرسه
ـ همكاري ومشاركت با ساير كاركنان، دانش آموزان و اولياي آنها در بهره گيري از امكانات و ظرفيتهاي داخل و خارج از مدرسه
ـ همكاري با ساير كاركنان مدرسه درجهت اجراي صحيح و به موقع برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي مدرسه براساس ضوابط و مقررات
ـ همكاري و مشاركت با مدير و ساير كاركنان در ايجاد محيطي آموزنده و پرورش دهنده براي شكوفايي استعدادهاي مختلف دانش آموزان متناسـب با تفاوت هاي فردي آن ها
ـ همكاري در تهيه و تنظيم برنامه سالانه آموزشي، تربيتي و اداري مدرسه و اجراي شايسـته آن بـا رعايـت ضـوابط و مشـاركت اوليـاء، كاركنـان، دانش آموزان
ـ همكاري با مدير مدرسه در تهيه و تنظيم برنامه هفتگي و مديريت بر اجراي منظم و دقيق برنامه
– تهيه و تنظيم تقويم اجرايي از فعاليت ها و وظايف محوله به منظور افزايش بهره وري
ـ برنامه ريزي ، اقدام و تسهيل ايفاي نقش مؤثر آموزشي و تربيتي معلمان در فرايند ياددهي – يادگيري به منظور توسعه مهارتهاي زندگي مبتني بر اخلاق و رفتار اسلامي
ـ نظارت مستقيم در مراقبت بر رفتار ، كردار و حضور و غياب دانش آموزان براساس آيين نامه انضباطي مصوب
ـ نظارت و مراقبت بر پوشش و حجاب دانش آموزان و كاركنان مدرسه
ـ برنامه ريزي و نظارت برحسن انجام فعاليت ها و وظايف كاركنان مدرسه و ارزشيابي مستمر از عملكرد آن ها براساس ضوابط ، همچنين شناسـايي كاركنان كوشا ، ساعي ، فعال و شايسته معرفي به مدير
ـ همكاري در برنامه ريزي، نظارت و اجراي فعاليتهاي عمومي و فراگير مدرسه نظير مراسم آغازين، مناسبتها، ايام ا…، نماز جماعت، فعاليـت هـاي قرآني ، علمي ، آموزشي فرهنگي، هنري و ورزشي و… ، بازديدها و اردوهاي آموزشي و پرورشي
ـ همكاري در تأمين شرايط ايمني و بهداشتي دانشآموزان،كاركنان و محيط مدرسه درجهت پيشگيري از بيمـاري هـا، سـوانح و حـوادث احتمـالي و
مقابله با آنها و نظارت بر تغذيه ميان وعده دانش آموزان
ـ خودآموزي، تحقيق و پژوهش و سعي در مطالعه مداوم منابع آموزشي و تربيتي و آشنايي با روش هاي فعـال آموزشـي بـه منظـور بـالابردن سـطح
آگاهي ها و مهارت هاي شغلي
ـ تهيه، و تنظيم برنامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي – تربيتي دانش آموزان ،تجزيه وتحليل نتايج ارزشيابي،برگزاري جلسات همـاهنگي و مشـاوره ي
آموزشي با معلمان، اولياء و دانش آموزان، و همكاري در اجرا و اطلاع رساني به موقع به اولياء آنان
ـ برنامه ريزي و اقدام براي بهبود وضعيت دانش آموزان داراي افت تحصيلي، ناهنجاريهاي رفتـاري – اخلاقـي، نارسـايي هـاي جسـماني و مشـكلات
خانوادگي با حفظ اصل رازداري و در صورت لزوم معرفي آن ها به مدير جهت اقدامات مقتضي
ـ حضور مؤثر در مدرسه قبل از ورود دانش آموزان و خروج پس از خارج شدن تمامي دانش آموزان از مدرسه
ـ تشكيل جلسات مرتبط با گروه هاي درسي و شوراي معلمان و همكاري در برنامه ريزي جهت تشكيل شـوراي مدرسـه، انجمـن اوليـاء و مربيـان،
شوراي دانش آموزي و …) و زمينه سازي براي حضور فعال اعضا
ـ همكاري در آماده سازي فضا و تجهيزات آموزشي مورد نياز قبل از آغازسال تحصيلي و همچنين برنامه ريزي و نظارت بر حسـن اسـتفاده از فضـا و
تجهيزات آموزشي توسط معلمان و دانشآموزان
ـ برنامه ريزي در ثبت نام و سازماندهي دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط
ـ همكاري جهت تهيه و تنظيم دفاتر رسمي مدرسه در زمان مقرر
ـ اجراي بخشنامهها، دستورالعملها، آيين نامههاي ارجاعي از سوي مدير
ـ تهيه و تنظيم گزارشهاي لازم درخصوص فعاليت هاي انجام شده برابر وظايف محوله جهت ارائه به مديرمدرسه
ـ مراقبت ونظارت بر فعاليتها و رفتار دانش آموزان درساعات تفريح، خارج از كلاس و در مواقع عدم حضور دبير در كلاس درس
2

ـ تحويل اسناد به مدير مدرسه درصورت تغييرسمت
ـ پاسخگويي به والدين، دانش آموزان، كاركنان و ساير مراجعين به مدرسه در راستاي تكريم ارباب رجوع
ـ ثبت و تكميل فرم هاي ارزشيابي كاركنان با نظر مدير مدرسه
– كنترل، حضور و غياب كاركنان اداري و آموزشي مدرسه و همكاري با سايركاركنان براي انجام وظايفشان در غياب آنان
– شناسائي دانش آموزاني كه ناهنجاريهاي رفتاري دارند و اقدام در جهت رفع مشكلات آنان از طريق مراجع ذيربط با اطلاع مدير مدرسه
– رسيدگي به حضور و غياب دانش آموزان و ارائه گزارشي لازم به مدير مدرسه و آگاه ساختن بموقع اوليا آنان
– نظارت بر كار و فعاليتهاي خدمتگزاران ، سرايدار ، نگهبان و ديگر عوامل خدماتي مدارس
– حضور در مدرسه در كليه اوقات رسمي طول سال تحصيلي و تعطيلات فصلي طبـق مقـررات و دسـتورالعملهاي صـادره از سـوي وزارت
آموزش و پرورش
– استفاده از فناوري هاي هوشمند در امورات مدرسه

Print Friendly, PDF & Email
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌بندی نشده
تعلیم و تربیت دوران دیجیتال

«فناوری دیجیتال» رکن جدی آموزش‌وپرورش پیش روست. مدرسه و دانش‌آموز بدون اطلاع لحظه‌به‌لحظه از فعل‌وانفعالات فناورانه نمی‌توانند درست رفتار کنند.

Print Friendly, PDF & Email
آموزش دروس
راز موفقیت

نگرش‌مان را مدیریت کنیم و باور کنیم که: لازمه داشتن زندگی شاد و لذت بردن از آن، در پی شادی دویدن و آن را یافتن است. چرا که موفقیت حاصل شادی است. یعنی، این شاد بودن است که موفقیت را در پی دارد نه بالعکس.

Print Friendly, PDF & Email
آموزش دروس
ده ویژگى مدیران جذاب در عصر جدید

شما به‌عنوان یک مدیر نیاز دارید خود و ارزش‌هایتان را بشناسید. مدرسه‌ای را پیدا کنید که با ارزش‌های شما هم‌تراز باشد و سپس، ارزش‌های خود و مدرسه‌تان را برای جامعه الگوسازی کنید

Print Friendly, PDF & Email