در این بخش نمونه سوالات جهت استفاده هنر آموزان و هنر جویان عزیز به تفکیک رشته قرار میگیرد.

رشته شبکه و نرم افزار فنی و حرفه ای

سال دهم شبکه

1 نمونه سوالات دانش فنی پایه پودمان اول

سال یازدهم شبکه

سال دوازدهم شبکه

 نمونه سوالات دانش فنی تخصصی پودمان اول تا پنجم

سوالات هنرستان کریمی-تجارت الکترونیک-امانی(پودمان اول)