در این بخش نمونه سوالات جهت استفاده هنر آموزان و هنر جویان عزیز به تفکیک رشته قرار میگیرد.

رشته شبکه و نرم افزار فنی و حرفه ای

سال دهم شبکه

1 نمونه سوالات دانش فنی پایه پودمان اول

سال یازدهم شبکه

نمونه سوال نیم سال اول فیزیک شماره 1 شماره 2

شماره

نمونه سوال ریاضی

313991105pf77w4p125 13991105p2h687i807 13991105p52hi7799 13991025p64n995141

سال دوازدهم شبکه

 نمونه سوالات دانش فنی تخصصی پودمان اول تا پنجم

سوالات هنرستان کریمی-تجارت الکترونیک-امانی(پودمان اول)

نمونه سوالات تستی کنکور پودمان ۵ دانش فنی تخصصی

نمونه سوالات پودمان 1 تا 5 شهریور 392321401

نمونه سوالات پودمان 4 دانش فنینمونه سوالات تستی دانش فنی تخصصی پودمان ۴